اهداف سفر صدراعظم آلمان به عربستان و روسیه

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - جهان

دویچهوله- صدراعظم آلمان ديروز به عربستان رفت و پس از آن عازم روسيه ميشود. دو ديدار بسيار مهم، يكي با ملك سلمان و ديگري با والديمير پوتين. گفتوگوها تنها به اوضاع سوريه، يمن و اوكراين محدود نميشود.شهرهامبورگميزباننشستسرانورهبران كشورهايگروه02 است؛همايشيبسيارمهمكهدر تير69 برگزارخواهدشد.درحاليكهصدراعظمآلمان مايل است با بسياري از رهبران كشورهاي عضو گروه 02، پيش از اجالس يادش//ده ديدار و گفتوگو كند. مركل ديروز عازم عربستاني شد كه يكي از كشورهاي عضوگروه02 استوفرداهمباوالديميرپوتينديدار ميكند. ضمن اينكه قرار ديدار با نخستوزير هند نيز در چارچوب گفتوگوهاي مش//ترك هند و آلمان از پيش تعيين شده است. مركل در عين حال سفري هم به آمريكاي جنوبي خواهد داشت و با رهبران برزيل و آرژانتينهمديداروگفتوگوميكند.يكيازمسايلمهم مورد گفتوگو در اجالس رهبران كشورهاي گروه02، موضوع تغييرات اقليمي و توافق محيطزيستي پاريس است؛ موضوعي كه به دو كشور روسيه و عربستان نيز مربوطميشود.عربستانوروسيه،دوتوليدكنندهبزرگ انرژيهاي فسيلي هس//تند. اما هر دو كشور و بهويژه عربستان سعودي تاكنون در زمينه مسايل مربوط به تغييرات اقليمي چندان آمادگي براي همكاري از خود نشان ندادهاند. اكنون بهنظر ميرسد شرايط براي جلب نظر مساعد اين دو كشور بهبود يافته است. بهاي نفت در بازارهاي جهاني كاهش يافته و هر دو كشور برآنند تا وابستگي خود را به درآمدهاي ارزي ناشي از توليد و صدور نفت كاهش دهند.

عربستانسعوديبرايانجاماصالحاتپيشبينيشده در برنامه يادشده به كمك و همراهي آلمان و كشورهاي صنعتي اروپا نياز دارد.

از طرفي اما مسايل مورد گفتوگوي بين صدراعظم آلمانورهبرانعربستانوروسيهتنهابهمسايلاقتصادي و محيطزيس//تي محدود نميش//ود چراكه هر دو در تحوالت خاورميانه نقش مهمي ايفا ميكنند. بهعنوان نمونه در سوريه. گرچه نقشي كه عربستان و روسيه در سوريه ايفا ميكنند در دو راستاي كامال مختلف است اما يافتن راهحلي براي بحران اين كشور بدون مشاركت روسيه و عربستان ناممكن است. صرفنظر از نقشي كه روسيه در بحرانها و تحوالت خاورميانه ايفا ميكند، موضوع اوكراين نيز از جمله مسايلي است كه در ديدار مركل و پوتين نقشي كليدي ايفا ميكند. روسيه عمال درهمراهيبامتحدانخوددراوكراينزمينههايتجزيه اين كشور را ايجاد كرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.