دولت چارهاي جز اعتماد به بخشخصوصي ندارد

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

علیرضامناقبي* هم//ه م//ا بارها و بارها به صراحت تاكيد كردهايم ك//ه تجارت خارجي ي//ك فرآيند پيچيده و مبتني بر تجربه و دانش اس//ت و موفقيت در آن عالوه بر اينكه به توان و ظرفيت فرصتآفريني فعاالن بخشخصوصي ارتباط دارد، وابستگي تام به نوع سياستگذاريهاي كالن كش//ور دارد ولي متاس//فانه زماني كه وارد فاز اجرايي و عملياتي ميشويم، همه اين مباحث تئوريك را به كناري گذاشته و بدون توجه به حلقههاي پيشين و پسين آن شروع بهدرشتخواهيهايمتعددميكنيم.

يكي از حلقههاي نخس//تين در زنجيره رونقبخش//ي تج//ارت خارج//ي، ضرورت توجه دولت به تش//كلهاي اقتصادي است چراك//ه تجرب//ه تاريخي نش//ان داده ايجاد ارزشاف//زوده در اين عرصه بي//ش از آنكه در نزد ش//ركتهاي دولتي و ش//بهدولتي شكل بگيرد در بخشخصوصي فراهم است بنابراي//ن بدون تقوي//ت بخشخصوصي و شنيدن مطالبات و پيشنهادات آن نميتوان توقع خوشهچيني بهينه از تجارت خارجي داش//ت. اينجاس//ت كه بايد اذعان كنيم با وجود همه شعارهايي كه درخصوص تقويت بخشخصوصي داده شده، يكي از مهمترين گرفتاريهاي اين بخش آن است كه دولتها صدايبخشخصوصيوتشكلهايتخصصي و صنفي را چندان مورد توجه قرار نميدهند و متاسفانه به بلوغ بخشخصوصي، آنچنان كه شايسته است، اعتماد ندارند. خوشبختانه صدور بخش//نامه معاون اول رييسجمهور درخصوص ضرورت اخذ نظرات تشكلهاي اقتصادي پيش از ابالغ آييننامهها يك گام رو به جلو براي به رس//ميت شناخته شدن آرا و نظرات تش//كلها در بدنه دولت است ولي مقوله اساس//ي اين است كه صدور اين بخش//نامه نبايد در پيچ و خمهاي اداري به حاشيه رانده ش//ود. توقع فعاالن اقتصادي بخشخصوصي اين است كه دولت با لحاظ سياستهاي حمايتي از بخشخصوصي از

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.