نظامیگریدرسياستخارجیآمریكا

تشديد بحران شبه جزيره كره همزمان با يکصدمين روز زمامداري ترامپ؛

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

نه هش//دارهاي س//ازمان ملل مانع آزمايش موشكيكرهشماليشدونهتهديدهايواشنگتن. ترامپ از چين خواس//ته بود با اعمال فش//ار به رهبري كرهشمالي مانع فعاليتهاي موشكي اين كش//ور شود. اين آزمايش موشكي جديد موفق نبوده است. آزمايش موشكي جديد كرهشمالي، آن هم در يكصدمين روز زمامداري دونالد ترامپ، يك پيام بيشتر ندارد و ...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.