قفلسيستمبانكيشكست

در همايش تجاري ايران و اروپا مطرح شد؛

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

01سال تحريم و لغو روابط بانكي با كشورهاي دنيا، باعث عقبماندگي و انزواي ايران در برقراري روابط تجاري بينالمللي و س//رمايهگذاريهاي خارجي در كش//ور شده بود و فاصله ايجادشده بي//ن ما و اس//تانداردهاي روز دنيا مانع از عادي شدن روابط كارگزاري با كشورهاي بزرگ جهان شده بود، حال هماكنون پس از گذشت 15 ماه از اجراي برجام، بايد ...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.