اعتراض به بی اخالقی

پس لرزه نخستین مناظره نامزد های ریاستجمهوری؛

Jahan e-Sanat - - News -

گروه سیاسی- حسن روحانی به مطالب مطرحش//ده در نخس//تین مناظره انتخابات ریاس//تجمهوری از سوی یکی از نامزدها که از آن به عنوان مطالب کذب یاد کرد، واکنش نش//ان داد. این در حالی اس//ت که قالیباف و همراهانش پس از مناظره جمعه در خارج از اس//تودیو سروصدا کردند و عصبانیت خود را نشان دادند. قالیباف خطاب به دستاندرکاران برگ//زاری مناظره گفت حق نداش//تید اجازه دهید روحاني بیش//تر ح//رف بزند! باید به ما وقت مجدد دهی//د. البته قالیباف در مناظره تلویزیون//ی خ//ود اعت//راف ک//رد در فرصت اس//تراحت، به کاناله//ای تلگرامی خودش دستور داده علیه حسن روحانی سند منتشر کنند.

س//یدمصطفی میرس//لیم هم ی//ک روز پ//س از اولین مناظره تلویزیونی کاندیداهای ریاس//تجمهوری ب//ا توج//ه ب//ه امواجی از س//خنان غیرمس//تند و نس//بتهای ن//اروا و حت//ی کلمات//ی ک//ه از نظر ع//رف عمومی ناشایس//ت اس//ت، نام//ه انتقادی ب//ه رقبای خود نوش//ت. بهطورکلی نخس//تین مناظره دوازدهمی//ن دوره ریاس//تجمهوری تم//ام ش//د ام//ا رقاب//ت اصل//ی می//ان اخ//الق و بی اخالقی بوده است. پس چه بهتر نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاس//تجمهوری از بدرفت//اری، تخری//ب، دروغگویی، تهمت، آمار نادرست و تشویش اذهان عمومی پرهیز کنند و به تشریح برنامهها و راهبردهای خود برای برونرفت از مشکالت و چالشها همت داش//ته باش//ند؛ موضوعی که در مناظره اول دیده نش//د و برخی نامزده//ای انتخابات در مناظره روز اول به جای ارائه برنامه به رقبای خود حمله کردند. موارد کذب مناظره از نگاه روحانی روحانی در صفحه اینستاگرام خود آورده است: هدف از مناظرهها، توضیح برنامههاست تا مردم بتوانند بین نامزدها یک نفر را انتخاب کنن//د. اگر نقل قولی میخواهیم انجام دهیم یا نس//بتی بدهیم، باید صحیح و راست باشد. علت اینکه در مناظره س//خنان یک نامزد را متوق//ف کردم، این بود ک//ه دروغ ادامه پیدا نکند و گناهان ایشان زیاد نشود. در اینجا الزم میدانم موارد کذبی که در مناظره مطرح شد را جهت اطالع عموم به اختصار ش//رح دهم. روحانی گفت: ارائه برنامه کوتاهمدت سهماهه یا 100 روزه و برنامههای بلندمدت یکساله و چهارساله توسط نامزدهای انتخاباتی امری معم//ول اس//ت. بنده نیز درخص//وص برنامه کوتاهم//دت و بلندمدت خ//ود در برنامههای تبلیغاتی س//ال 92 که از رس//انه ملی پخش ش//د، توضیح دادم و بع//د از برعهده گرفتن مس//وولیت، همانطور که قول داده بودم در پای//ان 100 روز اول، اقدامات دولت تدبیر و امی//د را در یک گفتوگ//وی زنده تلویزیونی ب//رای مردم عزیز ش//رح دادم. اما ادعای حل تمام مشکالت اقتصادی در عرض 100 روز، غیرواقعی و غیرعقالنی است. در انتخابات سال 92 در برنامه تلویزیونی »با دوربین« اش//اره کردم که »ما سه میلیون و 300 هزار بیکار در کشور داریم. اگر 10 میلیون توریست ساالنه وارد کشور شود، 13/6 میلیارد درآمد ارزی و چهار میلیون شغل ایجاد میشود.« آنچه بیان شده واضح است و فیلم و متن پیاده شده آن در سایتهای معتبر نیز موجود است.

وی ادام//ه داد: فردی ک//ه امروز به عنوان مفس//د اقتصادی در زندان به س//ر میبرد و محکوم به اعدام ش//ده، یکی از »کارآفرینان برت//ر« به انتخ//اب دس//تگاههای مربوطه در س//الهای گذشته اس//ت که در مراسمی که س//ال 1386 بنده به عنوان س//خنران برنامه دعوت ش//ده بودم و به درخواست مسووالن برگزارکننده، لوح تقدیر تهیه ش//ده را نیز به کارآفرینان برتر اهدا کردم، این فرد نیز لوحی دریافت کرده است.

حال چگونه افرادی در نقش حامی او ظاهر میشوند و سعی در سرپوش گذاشتن بر فساد بزرگ سه میلیارد دالری و ربط دادن اعمال وی به دریافت یک لوح دارند، جای ش//گفتی دارد. همچنی//ن ادعای این ف//رد )بدون ارائه هیچگونه س//ند و مدرک( مبنی بر کمک به س//تاد انتخاباتی اینجانب در سال 29، کذب محض اس//ت و بارها توس//ط مسووالن وقت ستاد تکذیب شده است. امیدوارم بنای همه نامزدها که میخواهند مس//وولیت مهم اداره کش//ور را برعهده بگیرند، راستی و درستی و راستگویی باشد.« انتقاد میرسلیم به رقبا میرس//لیم نی//ز خط//اب ب//ه دیگ//ر کاندیدا هانوش//ت: اولین مناظره برگزار ش//د و ش//اهد مواردی بودیم که نمیتوان در برابر آن ساکت ماند. اینجانب از مدافعان برگزاری زنده مناظره بودهام و همچنان معتقدم نباید از »آزادی« مقید به قانون ترس//ید و به بهانه امنیت، جریان آزاد اطالعات را متوقف کرد. از این رو از موضع وزیر محترم کشور رنجیدم که اگر ایشان نتوانند اعتماد کنند که نامزدهای انتخابات )که شورای نگهبان به دقت گزینش کرده ان//د( مصالح مل//ی را رعایت میکنند؛ چگون//ه انتظار دارند م//ردم اعتماد کنند که رویه حذف اشتباهات رییسجمهور حاضر در قدرت- که بارها در سالهای اخیر در پایگاه اطالعرس//انی دول//ت رخ داده- در مناظرات غیرزنده تکرار نخواهد ش//د اما همانگونه که نباید از تن دادن به نقد در اتاقی شیشهای و در براب//ر داوران اصلی که مردماند، گریخت، چند نکته را نیز نباید از نظر دور داشت:

نخست آنکه فراموش نکنیم عالوه بر تقوای الهی که ما را به »راس//تی و درستی« دعوت میکند، رش//د رس//انهها و نظارت عمومی به مرحلهای رسیده است که امکان انکار وعدهها و عملکردها دیگر از نظریاتی همچون »دروغ بزرگ« پیروی نمیکند و درجا رسوایی پدید خواهد آورد. باید به نحوی سخن گفت و وعده داد که فردا ما را توان عمل به آن باشد. دیگر آنکه فراموش نکنیم در کنار مردم، دشمن نیز نظارهگر این مناظرات اس//ت. نباید س//خنان ما به گونهای باش//د که ب//رای منکوب کردن رقی//ب یک موضوع اس//تثنائی را به اندازهای ب//زرگ کنیم که خود خوراکی برای دش//من فراهم آوریم یا در شکلی بدتر، دشمن را برای بهرهگیری از مواضع و عملکرد خود به طمع اندازیم. از هم//ه مهمتر، ضمن ضرورت بیان شفاف و صریح س//خنان و بیان نقد بیپرده، مراق//ب باش//یم ک//ه گرفتار »ج//دال و مراء مذموم« به جای »جدال احسن« نشویم و به دام هتاکی و مسوولیتگریزی نلغزیم.

نباید به احساس و عصبیت مجال غلبه بر منطق داد. نادیده گرفتن نقاط قوت و س//یاه انگاری هرآنچه در گذشته بوده است )بخشی از آن از یک سو و بخشی دیگر از طرف مقابل( خالف انصاف و اخالق نبوی است که قرار بود الگوی حکومت ورزی ما باشد. چه نیکو است امکان انتش//ار س//ند برای مخاطب//ان هنگام استدالل مهیا شود تا با بیان مبانی گفتوگو به ش//کلی دقیقتر و درس//تتر، به تصویری واقعیتر از حقایق دست یابیم. صحنه مناظره این نگرانی را پدید آورد که مبادا مسایل فرعی را بر اصلی اولویت دهیم یا دوست را به خاطر خطایی دش//من بینگاریم و دش//من خونی و معاند را به بهانه لبخندی دوست فرض کنیم. امید دارم شما همراهان و رقبای ارجمند در روزهای باقیمانده تا انتخابات با تقویت نقاط ق//وت مناظره و اصالح نقاط ضعف آن، بیش از پی//ش به ابعاد ایجابی برنامه خود بپردازید و ابع//اد علمی نظریات خ//ود را وجهه همت قرار دهید و مباد که خناس//انی »دیوس//ازی از رقی//ب« را برای »فرار از پاس//خگویی« بر ما تحمیل کنند.

نایب رییس فراکسیون مستقلین مجلس ش//ورای اس//المی هم ب//ا بیان اینک//ه مردم در انتخاب//ات پیش رو ب//ه اخالقمدارها رای خواهند داد، گفت: کسانی که »بگم بگم«های س//ال 88 را تک//رار میکنن//د م//ورد غضب م//ردم ق//رار میگیرند. غالمعل//ی جعفرزاده ایمنآبادی اظهار کرد: اولین مناظره تلویزیونی کاندیداهای انتخابات ریاستجمهوری نه تنها ب//ه فضای انتخاباتی کمک نکرد بلکه مردم را ناراحت کرد زیرا مردم تحمل پرخاش//گری، بداخالقی و توهین را ندارند و قطعا کس//انی ک//ه ب//رای انتقامجویی در مناظره ش//رکت کردهاند م//ورد غضب عمومی قرار میگیرند. نماینده مردم رش//ت در مجلس با بیان اینکه کاندیداها باید به جای طرح شعارهای صرف به طرح برنامههایش//ان روی بیاورند، یادآور ش//د: کاندیداها بای//د در مناظرههای بعدی و رقابتهای انتخابات//ی برنامهمحور صحبت کنن//د، اخالق را رعایت کنن//د و به یکدیگر توهین نکنند چراکه در غیر این صورت پاسخ منفی دریافت خواهند کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.