نمیگذاریم دوباره فضای امنیتی در دانشگاهها حاکم شود

حسن روحانی در جمع مردم کرمان:

Jahan e-Sanat - - News -

حسن روحانی در دیدار با مردم کرمان به چند نکته اساسی اشاره کرد. او از فشارهایی سخن گفت که مانع از فعالیت دولت برای افزایش دسترسی شهروندان به فضای مجازی بوده است. او همچنین از برنامه دولت برای افزایش طرحهای عمرانی در استان کرمان خبر داد و اعالم کرد در طول چند سال گذشته میزان صادرات این استان چهار میلیارد دالر افزایش پیدا کرده است. روحانی به مردم کرمان تحقق حقوق شهروندی را وعده داد و برای ادامه این حق و اجرای آزادی، مردم را به حضور در پای صندوقهای رای دعوت کرد. تداوممسیراعتدالواصالحات روحانی با بیان اینکه امروز ما باید راه هاشمی را ادامه دهیم، تصریح کرد: مسیر عدالت، اعتدال و اصالحات را رها نخواهیم کرد. در مسیری که در سال 92 با هم آن را عهد کردیم و تا امروز درآن مسیر حرکت کردیم, امروز هم باید راه را ادامه دهیم. وی با اشاره به اینکه از روز اول تصمیم گرفتیم با صداقت، راستگویی و شفافیت با هم مسیر اعتالی کشور را ادامه دهیم، خاطرنشان کرد: اگر روزی در این کشور دروغ جای خود را پیدا کند، پیشرفت از این کشور رخت برمیبندد. سالها حرفهای دروغ را شنیدیم و دیدیم کشور در مسیر پرتگاه قرار گرفت. امروز ملت ما آماده شنیدن دروغ جدید در کشور نیست. امروز ملت ما پس از این همه مقاومت و ایستادگی نشان داده است شعار دادن و وعده بیپایه دادن و آمار و ارقام برای آینده ساختن نمیتواند گوش شنوایی در میان مردم بزرگوار و فهیم مردم ایران داشته باشد. میخواستندمردمازشبکهمجازیاستفادهنکنند این نامزد انتخابات ادامه داد: باید راهمان را ادامه دهیم. راه ما راه آزادی است. نمیگذاریم بار دیگر فضای امنیتی در دانشگاههای ما حکمفرما شود. روحانی با بیان اینکه اگر حمایت شما نبود، در این مدت توفیقی به دست نمیآوردیم، ابراز داشت: در طول سه سال و نیم گذشته بارها و بارها در جلسات تصمیمگیری خصوصی و عمومی رودرروی ما قرار گرفتند تا مردم از شبکه مجازی استفاده نکنند. هر روز به ما فشار آوردند تا همه شبکههای اجتماعی را فیلتر کنند. اکنون که موقع انتخابات شده است همان افراد پیشتاز در استفاده از شبکههای اجتماعی هستند. اگر این شبکهها چیز بدی است، این مساله برای شما هم باید بد باشد. اگر این شبکه ابزار خوبی برای شماست، چرا ابزار خوبی برای مردم ما نباشد. میخواهیمسرمایهخارجیراهمبهداخلکشوربیاوریم رییسجمهور در واکنش به شعار »روحانی قهرمان امید نسل جوان« بیان کرد: امید روحانی نیز شما مردم و جوانان هستید. چرا باید از راهمان بازگردیم؟ چرا نباید ادامه دهیم؟ راه ما آباد کردن شرق کشور است. راه ما این بوده است تا استان کرمان مسیر اتصال شرق و غرب جهان باشد. مسیر ما این بوده است که از شرق کشور راهآهن و راهها را تا اروپا متصل کنیم. راهمان این بوده است که آب دریای عمان را به صورت ش//یرین ش//ده به کرمان وارد کنیم. تصمیم گرفتیم س//رمایهگذاری در این استان را افزایش دهیم. در این سه سال و نیم هزار تفاهمنامه با بخشهای مختلف امضا ش//ده و 16 هزار میلیارد تومان به بهرهبرداری رس//یده است. روحانی خاطرنشان کرد: میگویند چرا در ماههای آخر طرحها را افتتاح میکنید، قرار ما در سفرهای استانی با مردم این بود که قولی به مردم بدهیم که قابل عمل باشد و حتیاالمکان قولمان تا پایان دولت یازدهم افتتاح شود. میگویند افتتاح نکنید. فکر میکنند طرح چند میلیاردی افتتاح شده دیروز کلنگ زده شده و امروز افتتاح میشود در حالی که این مردم در سه سال و نیم تالش کردند. چرا باید از راهمان بازگردیم؟ میخواهیم غیر از سرمایه داخلی، سرمایه خارجی را هم به داخل کشور بیاوریم تا برای مردم و جوانانمان شغل درست کنیم. اجرایدقیقحقوقشهروندی روحانی افزود: راهمان این است که در این استان حدود سه میلیارد دالر س//رمایهگذاری خارجی جذب و مبلغ 1387 میلیون یورو س//رمایهگذاری ش//ده است. شما میگویید س//رمایه نیاید؟ مردم کرمان در طول این چند س//ال، در س//ایه وحدت و تالش و زحمت بخشهای خصوصی و عمومی استان، همفکری و همراهی امامجمعهتان صادراتمان را پنج میلیارد دالر کنیم. در سال 91 این مبلغ یک میلیارد بود. او گفت: راهمان را برای اجرای حقوق شهروندی انتخاب کردیم. حقوق شهروندی را رها نمیکنیم. برخی فکر میکنند حقوق شهروندی فقط روی کاغذ نوشته شده و اجرا نمیشود در حالی که این حقوق در ماههای اخیر اجرا ش//ده اس//ت. به کس//انی که میگویند نباید به مردم آزادی داد، آنهایی که میگویند نباید به زنان اجازه داد ...و میگویم اگر این مردم بار مس//وولیت دولت دوازدهم را بر دوش//م بگذارند، بدانند حقوق شهروندی مو به مو اجرا خواهد شد. اجازه نمیدهیم حقوق خصوصی مردم نقض و ضعیف شود و بیقانونی در کشور ادامه یابد. با همراهی مجلس که خوشبختانه هماهنگی بیشتری ایجاد شده است، راه اجرای حقوق شهروندی را ادامه میدهیم. شعاردوبارهایران،دوبارهآزادی نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری تاکید کرد: به شما عزیزان قول میدهم شعارها و خواستههایتان را میشنوم و درک میکنم و همه تالشم را برای آن به کار میبرم. او ادامه داد: باید در برابر آنچه در فصل س//وم قانون اساس//ی برای حقوق ملت ایران آماده اس//ت تا آخرین خط و کلمهاش از پای ننشینیم و برای اجرای قانون اساسی و حقوق ملت باید همه توانمان را به کار بگیریم. مردم عزیز امروز، روز ساختن سرنوشت چهار سال آینده و آیندههای دورتر به دس//ت ش//ما مردم است. وعده ما 29 اردیبهشت در کنار صندوق آرا باشد. میخواهیم آزادی را ادامه دهیم و امنیت مردممحور باقی بماند و به دنبال سربلندی ایران عزیز هستیم. دولت دوازدهم تمام وعده خود را با توجه به شما قرار داده است. بیایید بگوییم دوباره ایران، دوباره اسالم، دوباره پیشرفت، دوباره آزادی، دوباره اعتدال.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.