آمار بیکاران حدود 4 میلیون نفر است

Jahan e-Sanat - - News - نامزد ها

نامزد دوازدهمی//ن دوره انتخابات ریاستجمهوری گفت: در موضوع آمار واقعی بیکاری، برخی آمارها درس//ت مط//رح نمیش//ود و ما دچ//ار نوعی محرمانگی شدهایم.

ابراهیم رییس//ی در حاشیه ضبط برنامه تبلیغاتی خود در رسانه ملی در جمع خبرنگاران، گفت: ایجاد س//االنه حداقل یک میلیون واحد مس//کونی و یک میلیون ازدواج را با توجه به امکانات کنونی کش//ور امکانپذی//ر و ضروری میدانم. نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ریاس//تجمهوری با طرح این پرسش که س//هم بهرهبرداری م//ا از دریا چه میزان است، گفت: میزان بهرهبرداری برخی کش//ورهای اروپایی از دریا 50 درصد تولید ناخالص این کشورهاست درحالی که سهم ما از سه هزار کیلومتر دریا در مجاورت کشورمان صرفا 5/1 تا دو درصد است. اینها ظرفیتهای خالی کشورمان است. رییسی گفت: گسترش کار کش//اورزی، باغداری و بسیاری از خدمات و نیز تبدیل تهدیدهای حوزه محیطزیست به فرصت از بخشهایی اس//ت که میت//وان با اس//تفاده از آن اشتغالزایی کرد. وی با بیان اینکه برخی آقایان در تعریف شغل کسانی را شاغل میدانند که هفتهای یک س//اعت کار میکنند، بیان کرد: کدام یک از مردم این تعریف را قبول دارند.

ما ش//غل کس//انی را ک//ه هفتهای یکی دو س//اعت شاغل هستند ناقص میدانیم.

رییس//ی تصری//ح ک//رد: البته در موضوع آم//ار واقعی بی//کاری، برخی آمارها درست مطرح نمیشود و ما دچار نوعی محرمانگی ش//دهایم اما به فرض اینکه آمار کنونی را درنظر بگیریم شمار بیکاران حدود چهار میلیون نفر است که با احتساب مشاغل ناقص، شمار آنان حدودششمیلیوننفرمیشود.ویآمار کنونیجوانانتحصیلکردهبیکارراحدود 40 درصد، آمار جوانان غیرتحصیلکرده بیکار را حدود 29 درصد و میانگین آن را 12 درصد دانست و گفت: اگر کسی نگ//ران بحران و جن//گ و مانند آن در کشور است باید بداند اینها بحران است یعنی بحران اجتماعی ناشی از جمعیت بیکار و آس//یبهای اجتماعی ناشی از آن ک//ه بای//د نگران ب//ود و از آن عبور کرد. نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ریاس//تجمهوری گفت: یقین بدانید کشور ما از همه کشورهای جهان، امنتر است و خواهد بود؛ مردم را از چیزهای دیگر نترسانید چنین مشکالتی است که هر خانواده با آن مواجه است و از آن خجالت میکشد یعنی وجود پسران و دخترانی که مدرک تحصیلی در اختیار دارند اما شغل ندارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.