فعالیت سیاسی با روش اقتدارگرایانه جواب نمیدهد

Jahan e-Sanat - - News - دیدگاه

دبی//رکل ح//زب کارگ//زاران گفت: نامزدهای اصولگرایان کس//انی هستند که سالها با اقتدارگرایی و روشی پلیسی خواستندقدرترادردستداشتهباشندو وقتیدیدنداینسیاستهادرجامعهایران جواب نمیدهد به دنبال فعالیت سیاسی آمدند و خیلی در این راه مبتدی هستند که امیدواریم بیاموزند فعالیت سیاسی با روشهای اقتدارگرایانه و تحکمی جواب نمیدهد. به گزارش ایلنا، غالمحس//ین کرباسچیگفت:بیشتربایدبهاینسمت رفت که واقعیتهای کش//ور چیس//ت بنابرایناکنونمنطقیبرتبلیغاتانتخابات حاکم میشود که عدهای وعده میدهند در حالی که آمار و اطالعات کافی ندارند و برفرض مثال میگویند پتروش//یمی را از دو میلی//ون ت//ن به 12 میلیون تن میرسانیم در حالی که کشور حدود 50 میلیون تن تولید دارد و بر مبنای این آمار اطالع//ات غلطی ارائه میدهند یا اینکه برخی میگویند یارانه را سه برابر کنیم یا مسکن مهر را تمام کنیم. دبیرکل حزب کارگزاران با بیان اینکه باید وعدههایی که داده میشود باتوجه به واقعیتهای کشور مشخص شود از چه منبعی میخواهد تامین ش//ود، افزود: نمیشود کسی ادعا کند یارانه را 10 برابر میکنم و پنج برابر مسکن مهر میسازم بنابراین این مباحث بایدمبتنیبرواقعیتهاباشدوبایدباتوجه به واقعیتهای کشور مشخص شود از چه منبعی میخواهد تامین شود. وی وعده دروغ دادن بدون توجه به امکانات کشور را نادرست دانست و گفت: اکنون کشور تبدیل شده است به صحنه دروغپردازی و خیالپ//ردازی در مقابل آنچه واقعیت کشور است که باید با عقل و تدبیر اداره شود و به این سمت نرویم که مردم را گول بزنیم. او با اشاره به حضور سه کاندیدای اصولگرایان که در عرصه انتخابات در حال فعالیت هستند، گفت: اصولگرایان هنوز خود نمیدانند میخواهند چه کار کنند و افراد و مجموعههای آنها حرفهای ضد و نقیض میزنند و بعضا افراد آنها گفتهاند در انتخابات حضور ندارند اما خالف آن عمل کردند. کرباس//چی ب//ا بیان اینکه اصولگرایانوضعیتروشنیندارند،تصریح کرد:نامزدهایاصولگرایانکسانیهستند که سالها با اقتدارگرایی و روشی پلیسی خواستندقدرترادردستداشتهباشندو وقتیدیدنداینسیاستهادرجامعهایران جواب نمیدهد به دنبال فعالیت سیاسی آمدند و خیلی در این راه مبتدی هستند که امیدواریم بیاموزند فعالیت سیاسی با روشهای اقتدارگرایانه و تحکمی جواب نمیدهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.