اصولگرایان توفیقی در جذب آرای خاکستری ندارند

الیاس حضرتی:

Jahan e-Sanat - - News -

خبر آنالین- نماینده اصالحطلب مجلس گفت: اصولگرایان در جلب آرای خاکستری مردم توفیقی نخواهند داشت. الیاس حضرتی درباره تالش اصولگرایان برای دور دومی شدن انتخابات نیز اظهار کرد: تا این لحظه احتمال نمیدهم که انتخابات به دور دوم کشیده شود و اگر هم کشیده شود آنها موفق نخواهند شد. حضرتی درباره تالش اصولگرایان برای جذب آرای خاکستری نیز اظهار کرد: معموال اصولگراها توان جذب آرای خاکستری را ندارند. دستکم تا االن نداشتند. االن هم سخنها، برنامهها و سوابقشان به شکلی است که نمیتوانند در بخش خاکستری جامعه امید ایجاد کنند. وی ادامه داد: اصالحطلبها تجربه این کار را دارند و مردم به آنها امیدوار هستند. در عمل اصالحطلبان کل مملکت را با هم دیدند و ایران را برای کل ایرانیها خواستند، آنها شهروند درجه یک و دو نداشتند اما متاسفانه کارکرد دوستان و برادران ما در اردوگاه اصولگرایی به شکلی است که آرای خاکستری را جذب نمیکند. آنها با استفاده از الفاظ شهروند درجه یک و دو، خودی و غیرخودی و همینطور عملکردشان درباره هنر و هنرمندان و سینما و تلویزیون و پدیدههای جدیدی مثل اینترنت و شبکههای اجتماعی توفیقی در جذب آرای خاموش نداشتند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.