آمریکا بدعهدی کرد

رییس کمیته روابط خارجی مجلس:

Jahan e-Sanat - - News -

مهر- رییس کمیته روابط خارجی مجلس گفت: متاسفانه آنچه در متن برجام پیشبینی شده، به گونهای است که اگر کمیسیون مشترک به جمعبندی برسد که برجام نقض شده، به معنی ملغی شدن برجام و بازگشت به قبل است. مرتضی صفاری نطنزی با اشاره به نشست اخیر کمیس//یون مشترک ایران و 5+1 در وین و در پاسخ به این سوال که با توجه به تعیین تکلیف نشدن بدعهدیهای آمریکا در این کمیسیون راه چاره چیس//ت، اظهار داشت: ما هنوز تا این لحظه از محتوای مذاکرات نمایندگان ایران و 5+1 در کمیس//یون مشترک اطالع نداریم، اما قطعا آمریکاییها تاکنون بدعهدیهایی داش//تهاند ک//ه حداقل مخالف روح برجام است. وی ادامه داد: دستورکاری هم که اخیرا کنگره آمریکا برای تحریمهای جدید دنبال میکند، اگر بخواهد نهایی ش//ود قطعا مخالف نص صریح برجام است و عکسالعمل جدی ما را میطلبد. رییس کمیته روابط خارجی مجلس تصریح کرد: البته بخشی از این مسایل، عمدتا ایجاد فضای سنگین علیه جمهوری اسالمی است، اما به هرحال باید راهحلهای عملیاتیترپیشبینیشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.