تجاوزاسراییل،نقضحاکمیتملیسوریه

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران:

Jahan e-Sanat - - News -

ایرنا- سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت: تجاوزهای مکرر رژیم اس//راییل به س//وریه، نقض حاکمیت ملی و تمامیت ارضی این کشور، مغایر موازین بینالمللی و در راستای تقویت تروریستهاست. بهرام قاس//می با محکومیت شدید حمالت تجاوزکارانه و مکرر رژیم صهیونیستی به سوریه، آن را مغایر همه قوانین و موازین بینالمللی خواند و افزود: ش//کی نیس//ت این حمالت در راستای تضعیف دولت قانونی س//وریه و نقض آش//کار حاکمیت و تمامیت ارضی یک کشور مستقل عضو سازمان ملل متحد و علیه صلح و امنیت جهانی است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران خاطرنشان کرد: این گونه عملیات تجاوزکارانه نمیتواند همراس//تا با تقویت تروریس//تهای تکفیریصهیونیستی که در میادین نبرد روز به روز به زوال و نابودی نزدیک تر میشوند، نباشد. قاسمی از مجامع بینالمللی به ویژه سازمان ملل متحد خواس//ت در مقابل این گونه تج//اوزات که برهمزننده ثبات و امنیت منطقه و جهان است، سکوت نکرده و برای جلوگیری از تکرار آن، همه تالش خود را به کار بندند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.