7 روز مهلت برای بررسی شکایت ردصالحیتشدهها

عباسعلی کدخدایی:

Jahan e-Sanat - - News -

فارس- سخنگویشوراینگهباناعالمکردازدوشنبه11 اردیبهشت مهلت هفتروزه شورای نگهبان برای رسیدگی به شکایات داوطلبان رد صالحیتشده انتخابات مجلس آغاز میشود. عباسعلی کدخدایی اظهار داشت: نتایج رسیدگی به شکایات داوطلبان بالفاصله پس از اتمام بررسیها انجام خواهد شد و این به منزله نظر قطعی و غیرقابل تجدیدنظر شورای نگهبان درباره صالحیت داوطلبان کاندیداتوری در انتخابات میاندورهای دهمین دوره مجلس شورای اسالمی خواهد بود. شورای نگهبان امروز طی اطالعیهای اعالم کرد: آن عده از داوطلبان نمایندگی اولین میاندورهای دهمین دوره مجلس شورای اسالمی که صالحیت داوطلبی آنها در مراحل قبلی مورد تایید قرار گرفته و براساس نظر شورای نگهبان صالحیت آنها رد شده است، میتوانند شکایت خود را تحویل دهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.