روحانی روحیه و منش آیتاهلل هاشمی را دارد

محسن هاشمی:

Jahan e-Sanat - - News -

ایلنا-فرزند آیتاهلل هاشمی با بیان اینکه در جای جای خاطرات پدرش نام حسن روحانی دیده میشود، گفت: میتوان روحیه و منش آیتاهلل هاشمی را در روحانی دید. محسن هاشمی گفت: باید به توصیه آیتاهلل هاشمی برای شرکت در انتخابات توجه ویژهای داشت به ویژه در انتخابات پیشرو. وظیفه ما خطیرتر اس//ت زیرا آقای روحانی با برنامهریزیهای چهارساله خود توانستند زیربنای فعالیت خود را آماده کنند و در دوره دوم است که میتوان از این فعالیتها میوهچینی کرد. فرزند آیتاهلل هاشمی ادامه داد: میدانیم که در چهار سال نمیتوان نتیجه گرفت زیرا باید زیربنا ومقدماتفراهمشود.هیچرییسجمهورینتوانستهاستتماممسایلیکه قول داده را به نتیجه برساند بنابراین از همه مردم میخواهم با رای خود به آقای روحانی این وظیفه خطیر را برعهده ایشان بگذارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.