سفرهای متقابل هیات هستهای ایران و روسیه

Jahan e-Sanat - - News -

ایسنا- معاون سازمان انرژی اتمی کشورمان در ادامه سفر خود به مسکو با مسووالن روس اتم رایزنی کرد. بخش دیپلماسی رسانهای سفارت کشورمان در مسکو اعالم کرد که بهروز کمالوندی معاون امور بینالملل و حقوقی سازمان انرژی اتمی ایران که هفته گذشته به منظور گفتوگو با مقامات شرکت دولتی روس اتم و بررسی راههای گسترش همکاریهای هس//تهای در رأس هیاتی وارد مسکو شده بود در ادامه مذاکرات خود با مقامات روسیه، با لیخاچوف مدیرعامل و اسپاسکی معاون امور بینالملل ش//رکت دولتی روس اتم مالقات و راجع به همکاریهای هستهای آتی بحث و تبادلنظر کرد. در دیدارهای مسوولین دو کشور توافق شد برای پیگی//ری موضوعات مهم همکاری، هیاتهایی از دو کش//ور به ایران و روسیه سفر کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.