قفلسيستمبانکيشکست

در همايش تجاري ايران و اروپا مطرح شد؛

Jahan e-Sanat - - News -

گروه اقتصادي- 01س//ال تحريم و لغ//و روابط بانكي با كش//ورهاي دنيا، باعث عقبماندگي و ان//زواي ايران در برق//راري روابط تج//اري بينالمللي و س//رمايهگذاريهاي خارجي در كشور ش//ده بود و فاصله ايجادشده بين ما و اس//تانداردهاي روز دني//ا مانع از عادي ش//دن روابط كارگزاري با كش//ورهاي بزرگ جهان ش//ده بود، حال هماكنون پس از گذشت 15 ماه از اجراي برجام، بايد ب//ه دنبال چرايي برآورده نش//دن انتظارات در زمينه بانكداري قابل اتكاي بينالملليباشيم.

در ش//رايطي ك//ه اي//ران يك//ي از بهترين بس//ترها جهت سرمايهگذاري كش//ورهاي خارجي به ويژه اروپاييان است و طرفهاي اروپايي عالقهمند به برقراري روابط تجاري با ايران هس//تند اما شناخت نداشتن و نبود كار جدي در دولتقبلينسبتبهبانكداريبينالمللي و تحوالت آن باعث ش//ده انتظارات در زمينه بانكداري همچنان حاصل نشود و گامهاي گسترش روابط به آهستگي طي شود.

اگرچه در نتيجه اجراي برجام، ارتباط سوئيفتي بانكهاي ايراني برقرار شد و روابط كارگزاري به تدريج گسترش يافت و ديون و تعهدات گذشته سيستم بانكي ايران كه در نتيجه تحريمها معوق شده و قابل پرداخت نبودند، تس//ويه شدند، با اين حال ب//اال بودن مطالبات معوق، بانكمحور بودن تامين مالي و بهرهگيري ك//م از بازار س//رمايه و در كنار آن عدم تطابق استانداردها در بانكهاي ايراني با استانداردهاي بينالمللي مشكالت و چالشهاي پيش روي كشور هستند كه الزم است هرچه سريعتر مرتفع شوند.

موضوعات//ي از قبي//ل پولش//ويي، تامين مالي تروريس//م و عدم انطباق با مقررات بانكداري بينالمللي، عضويت نداش//تن كامل اي//ران در FATF كه در دول//ت پيش//ين چهره اي//ران را در جوامع بينالمللي تيره و تار كرده است و از سوي ديگر موقعيت برتر آمريكا در بانكداري جهاني و تاثير فشارهاي آن بر بانكهاي اروپايي از ديگر داليلي است كه باعث شده در ايجاد روابط كارگزاري بانكي ايران با بانكهاي بزرگ با مشكل مواجهشويم.بااينحالاتصال03 بانك ايراني به س//وئيفت و ايجاد السيهاي مختلف ميتواند ارتباط بانكهاي ايران با كشورهاي اروپايي را تقويت كند و تا ح//دودي چالشهاي موجود را كاهش دهد لذا اگرچه رف//ع تحريمها در اين ميان ضروري بوده است اما گامهاي مهم ديگري بايد برداشته شود كه به همت و تالش سيستم بانكي ما برميگردد و با وجود زمانبر بودن اين فرآيند الزم است عزم جدي براي گسترش روابط تجاري با دنيا ايجاد شود.

برهميناساسروزگذشتهچهارمين همايش تجاري و بانكي ايران - اروپا با هدف ايجاد فضاهاي مناسب و مستمر براي معرفي هر چه بيشتر فرصتهاي مهم سرمايهگذاري با حضور مهمان ويژه همايش محمدج//واد ظريف وزير امور خارجه ايران، ولياهلل سيف رييس كل بانك مرك//زي و علي ديواندري رييس پژوهشكده پولي و بانكي و دبير همايش برگزار شد. به دنبال برگزاري سه دوره موفق از همايش تجاري ايران و اروپا در شهرهاي تهران و فرانكفورت، چهارمين هماي//ش تجاري اي//ران- اروپا با هدف ايجاد فضاهاي مناسب و مستمر جهت معرفي هر چه بيشتر فرصتهاي مهم سرمايهگذاري برگزار شد.

طي س//الهاي گذش//ته ب//ا توافق تاريخي برجام درهاي كش//ور به سوي س//رمايهگذاران خارجي پيش از پيش گشوده شده و شاهد گسترش تعامالت تجاريبينالملليباايرانهستيمبنابراين برگزاري اين همايشها ميتواند زمينه همكاري بيشتر فعاالن اقتصادي ايران با ساير كشورها را فراهم كند. انجمادمنابعارزي محمدجوادظريفدرهمايشتجاري و بانك//ي اي//ران - اروپا اظه//ار كرد: در ماههاي پاياني دولت تدبير و اميد و در حالي كه قريب به يك سال و چهار ماه از اجرايي ش//دن برجام ميگذرد، زمان مناسبياستتابهگشايشهاياقتصادي ناشي از برجام و ظرفيتهاي مغفول آن با عنايت بيشتري پرداخته شود.

وزير امور خارجه نتيجه آسيبهاي تحريمي واردش//ده به اقتص//اد ايران را تعطيل شدن تمام فاينانسها و پرداخت كمكهاي بالعوض و توسعهاي نهادهاي بينالمللي و همچنين رش//د بيسابقه فساد، رانتهاي ناشي از عدم شفافيت و منجم//د ش//دن منابع ارزي كش//ور دانست.

رييس دستگاه ديپلماسي براي نمونه به يك مورد خاص در اين زمينه اشاره كرد و افزود: براساس اعالم منابع بانكي در ي//ك مورد 35 ميليارد دالر از منابع ارزي اين كش//ور و مردم در يك فرآيند خاص سر از جاهايي درآورد كه بخشي از آن در پرونده فس//اد بيان شد؛ نمونه ديگر آن مصادره حدود دو ميليارد دالر و ضبط 1/5 ميليارد دالر ديگر از منابع بانك مركزي توسط آمريكا بود كه يك رايزني بينالمللي است.

ظريف تاكيد كرد: شايد اگر مديران وقت كشور مفهوم كاغذپاره را بهتر درك ميكردند و به موق//ع و با درايت رفتار ميكردند هرگز حدود 3/5 ميليارد دالر از منابع بانك مركزي در دسترس آمريكا قرارنميگرفت.اميدوارمبانكمركزيدر موقع مناسب جزييات اين موضوع را در اختيار مردم قرار دهد.

وي ادام//ه داد: اگرچ//ه ب//ه داليل غيربرجام//ي و بدعهديه//اي اياالت متح//ده هنوز ب//ا عادي ش//دن روابط بانكي فاصله داريم اما اميدواريم شركاي اروپايي ايران با توجه به منافع راهبردي و بلندمدت خ//ود از اين بدعهديهاي آمريكا عبور كنند.

وزير امورخارجه گفت: از همه مهمتر اين است كه امروز با بازگشت انضباط و شفافيت به سيستم مالي و پولي كشور ميتوان اميد داشت كه سيستم بانكي كش//ورمان نقش كلي//دي در اقتصاد مقاومتي و توليد و اشتغال پيدا كند.

وي اف//زود: دور ب//ودن رواب//ط ب//ه دلي//ل تحريمه//اي ناعادالن//ه بود كه باع//ث جاماندگي بانكه//اي ايراني از اس//تانداردهاي روز بينالمللي به ويژه در بخش شفافيت ش//ده و اميد است زمينهه//اي همكاري ب//ه افزايش اين شفافيت كمك كند.

توسعه روابط بانكهاي ايراني و اروپايي

ولياهللسيف،رييسكلبانكمركزي نيز در ادامه اقتصاد ايران را بهشتي براي سرمايهگذاري خارجي دانست و گفت در آيندهاي نزديك شاهد گسترش روابط بلندمدت بانكهاي اروپايي و ايراني به ويژه در زمين//ه تامين مالي پروژههاي عمراني و توليدي خواهيم بود.

وي با اشاره به مناسب بودن شرايط فعل//ي بانكه//ا و موسس//ات مختلف بينالمللي براي ازسرگيري روابط بانكي و مالي با ايران عنوان كرد كه ظرفيتهاي منحصر به ف//رد و باال و امنيت خاصي ك//ه در اقتصاد ايران وج//ود دارد، آن را به يكي از بهتري//ن گزينههاي ممكن ب//راي س//رمايهگذاران خارجي تبديل كرده است.

س//يف در ادامه از خروج بانكهاي ايراني از فهرس//ت تحريمها خبر داد و گفت: در نتيج//ه اجراي برجام، ارتباط س//وئيفتي بانكهاي ايراني برقرار شد. رواب//ط كارگزاري به تدريج گس//ترش يافتند. ديون و تعهدات گذشته سيستم بانكي ايران كه در نتيجه تحريمها معوق شده و قابل پرداخت نبود، تسويه شد.

او اضاف//ه ك//رد: يك//ي از مهمترين دستاوردهاي برجام و دولت يازدهم اين بوده اس//ت كه بانك مركزي و سيستم بانك//ي، اكنون به وظاي//ف اصلي خود يعني برنامهريزي و اقدام براي رش//د و توسعهاقتصاديوثباتواستحكامبخش مالي، تعامل س//ازنده با بازارهاي مالي بينالمللي و پيادهسازي استانداردهاي روز و ايجاد ش//فافيت در عمليات نظام بانكي، جهتدهي تسهيالت و اعتبارات بانكي به بخشهاي مولد اقتصاد وكمك به ايجاد اشتغال ميپردازند.

وي اف//زود: همچني//ن بايد در نظر داشتكهبسياريازمشكالتساختاري، ريشه در اموري دارند كه خارج از كنترل نظام اجرايي كشور اعم از دولت و سيستم بانكي اس//ت. بنابراين براي رسيدن به وضعي//ت مطل//وب و آرماني، همكاري و مس//اعدت همه دس//تگاهها و نهادها ضرورت دارد و انش//اءاهلل با همكاري و تالش جمعي ق//وا و نهادهاي ذيربط مسايل به تدريج حل خواهند شد.

س//يف با اش//اره به مناسب بودن ش//رايط كنوني بانكها و موسس//ات گوناگون بينالمللي براي از سرگيري رواب//ط بانك//ي و مالي با نظ//ام مالي ايران، خاطرنشان كرد: اقتصاد ايران، با ظرفيته//اي منحصر به فرد و باال و امني//ت مثالزدن//ي خ//ود، يكي از بهترين گزينههاي ممكن و در حقيقت بهش//تي براي سرمايهگذاري خارجي است. شبكه بانكي و نظام مالي ايران ني//ز با رعايت اس//تانداردها و موازين بينالمللي و ارتقاي ش//فافيت مالي، بيش از هر زماني آماده تعامل با نظام مالي بينالمللي است.

وي اضافه كرد: در فضاي پس از برجام و در نتيجه اقدامات و تالشهاي انجام شده، بانكهاي اروپايي متعددي اقدام به برقراري روابط با بانكهاي ايراني كردهاند و بانكهاي ديگري نيز گامهاي اوليه را در اين مسير برداشتهاند. راهاندازيشعببينالمللي رييس پژوهش//كده پولي و بانكي از اروپا نيز به عنوان دومين شريك تجاري ايران پس از آسيا ياد كرد و ابراز اميدواري كرد كه برگزاري اين همايشها بتواند در تسهيل فضاي تجاري و بانكي دو طرف موثر باشد.

علي ديوان//دري در همايش تجاري و بانكي ايران و اروپا افزود: بررسي روند پيشرفت اصالحات در نظام بانكي ايران برايتسريعدراتصالبهنظامبينالمللاز محورهاي اصلي اين همايش است.

رييس پژوهش//كده پول//ي و بانكي بان//ك مركزي گفت: اكنون كه فرصت ارزشمندي براي گسترش روابط تجاري و بانكي فراهم آمده است، بانك مركزي جمهوري اس//المي ايران و نظام بانكي كش//ور نيز اقدامات مهمي را به منظور اتص//ال مجدد به نظام پول//ي و بانكي بينالمل//ل، در دس//تور كار خ//ود قرار داده و انتظ//ار دارد مش//كالت، موانع و محدوديتهاي موجود در سايه تعامل و همكاري، با س//رعت بيشتري مرتفع شوند.

ديواندري با تاكيد بر بهبود مناسبات اقتصادي با قاره اروپا كه پس از قاره آسيا دومين شريك تجاري بزرگ جمهوري اس//المي ايران محسوب ميش//ود، از اهميت بس//يار بااليي برخوردار است، افزود: همچنين بررسي نحوه راهاندازي شعب بانكهاي ايراني در اروپا و آينده صنعت، ارتق//اي ش//فافيت مالي و به روزرسانياستانداردهايگزارشگريمالي همگرا با استاندارد،IFRS نحوه تامين مالي و سرمايهگذاري در صنايع زيربنايي مانندصنعتنفت،گاز،پتروشيميوراهو ساختمانازديگرمحورهاياينهمايش خواهد بود.

وي خاطرنشان كرد: در كنار اجرايي شدن اقدامات زيرساختي ضروري توسط نهادهايذيربط،پژوهشكدهپوليوبانكي بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران نيز وظيفه خود ميداند با مشاركت جدي در برگزاري چنين جلساتي، فضاي مثبت و س//ازنده تس//هيل روابط اقتصادي را گسترش دهد.

نقدينگي به ه/زار و 253 هزار ميليارد تومان رسيد

در اين ش//رايط بان//ك مركزي در راس//تاي افزايش اعتبار نظ//ام بانكي، تورم تكرقمي و رشد اقتصادي نسبتا پاي//داري را حاص//ل و س//عي كرده در راستاي شفافيت مالي گام بردارد اما رقم نقدينگي در پايان سال گذشته با رشد 23/2 درصدي به يك هزار و 253 هزار ميليارد تومان رسيده است كه ميتواند زنگ خطر جدي براي اقتصاد كشور و تاثيرمنفيبرجذبسرمايههايخارجي داشته باشد.

با اين حال مع//اون اقتصادي بانك مرك//زي با بيان اينكه رش//د نقدينگي كاهش يافته و به 23/1 درصد رس//يده است، افزود: زمينه مقابله با تورم فراهم ش//ده اس//ت ضمن آنكه بانك مركزي تقوي//ت انضب//اط پولي و بهبود رش//د اقتصادي را در دستور كار دارد.

پيمان قرباني در همايش تجاري و بانكي ايران و اروپا، نرخ س//ود بازار بين بانكي در سال 95 را 18/6 درصد اعالم ك//رد و از نقدينگي ه//زار و 253 هزار ميلي//ارد توماني در اين بازه زماني خبر دادوگفت:ازاينرقم081هزارميليارد توم//ان مربوط به پاي//ه پولي و ضريب فزاينده بوده است.

وي از فراه//م ش//دن فرصت براي كاه//ش ضريب فزاين//ده پولي به رقم هفت خبر داد و سياستهاي اقتصادي دولت را برشمرد.

معاون اقتصادي بانك مركزي ايجاد س//ازگاري و انضباط در سياس//تهاي پول//ي و بانكي و افزايش اعتبار و اقتدار بانك مركزي را از جمله اين سياستها اعالم و تصريح ك//رد: بانك مركزي در سه سال گذشته به تمامي قولها پايبند بوده است و هدف تورم تكرقمي محقق شده است. وي با اشاره به تالش دولت براي ثبات بازار ارز عنوان كرد: افزايش اعتبار نظام بانكي مورد توجه بوده است همچنين مهار انتظارات تورمي نيز انجام شده است؛ اين در حالي است كه بانك مركزي در سالهاي اخير سعي كرده در راستاي شفافيت مالي گام بردارد.

قرباني به آمارهاي اقتصادي توليدي بانك مركزي و اعالم آن اش//اره كرد و گفت: در اين سالها نرخ تورم از 40/4 درص//د در مه//ر 92 در مس//ير و روند كاهش//ي قرار گرفته و ب//ه 9/5 درصد رسيده است و اين وعده تورم تكرقمي بعد از 26 سال محقق شد.

معاون اقتصادي بانك مركزي با بيان اينكه ساختار تامين مالي در كشور ما س//اختاري بانكمحور است، گفت: 90 درصد تامين مالي در كش//ور ما با نظام بانكي شكل ميگيرد.

وي با اشاره به افزايش سهم بانكداري غيردولتي در كشور اظهار داشت: سهم بانكداري غيردولتي 65 درصد است كه طي س//الهاي اخير بانكداري از شكل دولتي فاصله گرفته است.

قرباني پايين بودن نسبت بدهيهاي خارجي را عاملي براي جذب سرمايههاي خارج//ي خوان//د و گف//ت: بدهيهاي خارجي نسبت به توليد ناخالص داخلي دو درصد بوده كه اين زمينه مناس//ب براي س//رمايهگذاران خارجي را فراهم ميكند. وي به بهبود رشد اقتصادي در سال 95 اشاره كرد و گفت: در سال 94 شوك منفي قيمت نفت رشد اقتصادي را تحت تاثير قرار داد ولي از فصل آخر همان سال بهبود رشد آغاز شد.

وي با بيان اينك//ه در حال حاضر رشد اقتصادي روند خوبي دارد، افزود: رشد 9 ماهه 11/6 درصد برآورد شده اس//ت هر چند قالب اين رش//د نفتي بوده ولي سهم توليد ناخالص داخلي بدون نفت هم خوب است. چراكه در گروه كشاورزي و صنعت رشد خوبي مشاهده ميشود.

قرباني برنامههاي آتي بانك مركزي را كمك به توليد و اشتغال پايدار، حفظ تورم پايين، توليد و رش//د غيرتورمي، يكسانسازي نرخ ارز، استمرار حمايت از بنگاههاي كوچك و متوسط و اصالح نظام بانكي اعالم كرد.

اطمينانبانكدارانبينالملليبه بانكهاي ايراني

رييس شوراي هماهنگي بانكهاي دولت//ي ضمن اينك//ه از بانكهاي دنيا تقاضا كرد كه به همكاري با بانكهاي ايران//ي به صورت حرف//هاي و به دور از مس//ايل سياسي نگاه كنند، گفت: اين بانكها بايد به بانكهاي ايراني اطمينان داشته باشند.

محمدرضاحسينزادهگفت:بانكهاي ايران دو اتحاديه مستقل دارند كه يكي ش//وراي هماهنگي بانكهاي دولتي و ديگري كانون بانكهاي خصوصي است كه هر دو يا سه ماه يكبار هر دو جلسات مشتركي دارند و تبادل نظر ميكنند و رقابت تنگاتنگ دارند كه همين موضوع عامل پويايي و ترقي خدماترساني نظام بانكي است.

وي با اش//اره به اينكه براي برداشته شدن تحريمها زحمات زيادي كشيده ش//د، افزود: 10 س//ال تحريم بوديم و در اين م//دت بانكهاي جهان قوانين متعددي برپا كردند و مبارزه با تروريسم و پولشويي با شيوههاي جديد انجام شد و ن//رم افزارهاي هوش//مند بر پا كردند و ح//ال بعد از 10 س//ال كه آمديم كار كنيم ميبيني//م با آنها فاصله داريم اما دست به كار شديم تا به استانداردهاي روز دنيا برسيم.

حسين زاده از بانكهاي دنيا تقاضا كرد كه به فعاليتهاي بانكي به صورت حرفهاي ن//گاه كنند و اف//زود: از تجار و س//رمايهگذاران خارج از كش//ور كه مشتري بانك هس//تند تقاضا ميشود با فضاس//ازي به نف//ع بانكهاي ايراني گش//ايشهاي السي به نفع بانكهاي ايراني صورت گيرد. عملكردمثبتوزارتامورخارجه رييس فروم بينالملل//ي بانكداري فرانكفورت با اشاره به عالقهمندي طرف اروپايي ب//راي برقراري روابط تجاري با ايران تاكيد كرد: ايران بهترين بستر براي اروپاييان جهت سرمايهگذاري است.

نادر مالك//ي در چهارمين همايش تج//اري و بانكي اي//ران- اروپا با مثبت ارزيابي ك//ردن روابط تج//اري ايران و اروپا گف//ت: ما به همه اهدافمان نايل ش//ديم و داليل خوبي براي اميدواري به آينده داريم.

وي با تاكيد بر اينكه طبق گفتههاي وزارت خارج//ه آمريكا، اي//ران به همه تعهداتش عمل كرده است، تصريح كرد: وزير خارجه آمريكا اعالم كرده است كه دولت بهدنبال رفع همه تحريمهاست كه اين نشانهاي براي خوشبيني به آينده است. رييس فروم بينالمللي بانكداري فرانكفورت و مديرعامل گروه مالكي با تاكيد بر اينكه ايران بهترين بستر براي شركتهاي ايراني و حتي اروپايي جهت سرمايهگذارياست،گفت:ايرانميتواند بهترين شريك براي اروپا و كشورهاي ديگر باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.