كاهش وابستگي اقتصاد به نفت

Jahan e-Sanat - - News -

وزير اقتصاد كش//ورمان كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي، متنوع ك//ردن منابع درآمدي و پايداري بودجه دولت را از برنامههاي اساس//ي دولت يازدهم خواند. علي طيبنيا طي س//خناني در چهارمين اجالس تامين مالي توسعه آسيا و اقيانوسيه (ESCAP) برگزاري اين نشست را فرصتي براي تبادل نظر بين مسووالن اقتصادي و مالي دولتي، بينالمللي و بخشخصوصي به منظور يافتن راهحلهاي ممكن براي يكي از مهمترين چالشهاي كنوني منطقه فراهم كرده است. وزير امور اقتصادي و دارايي اظهار داشت: براساس گزارش منتشره صندوق بينالمللي پول در سال 2016 در خصوص پايداري مالي جهاني، ريسكهاي كوتاهمدت براي اين پايداري از آوريل س//ال 2016 كاهش يافته است ولي ريسكهاي ميان مدت پابرجا هستند. طيبنيا در ادامه گفت: جمهوري اسالمي ايران طي چند سال اخير و به منظور اعاده رشد و ثبات اقتصادي گامهاي بلندي برداشته كه عالئم آن مشهود است. دولت آقاي روحاني موفق شده رشد اقتصادي منفي 6/8 درصد در سال 2014 را به رشد 6/4 درصد در سال 2016 برس//اند، همزمان تورم را از بيش از 40 درصد در سال 2014 به هشت درصد در سال قبل كاهش دهد. وي تصريح كرد: براي نخستين بار طي پنج دهه اخير سهم نفت در درآمدهاي دولت كمتر از سهم ماليات ش//ده است. در واقع سهم نفت در بودجه دولت 70 درصد سهم ماليات در بودجه بوده اس//ت كه موفقيت بزرگي است. طيبنيا افزود: اين مهم از طريق گسترش پايه مالياتي، معافيتهاي هدفمند مالياتي، جلوگيري از فرار مالياتي و همچنين اصالحات نظام مالياتي صورت پذيرفته است. وي گفت: از سوي ديگر، تراز تجاري غيرنفتي كشور مثبت شده است. به عبارت ديگر براي اولين بار طي 50 سال گذشته صادرات كشور بدون احتساب نفت از كل واردات پيشي گرفته است. وزير اقتصاد تصريح كرد: اين اقدامات همراه با برنامه مقرراتزدايي و خصوصيس//ازي در راستاي سياستهايدولتبرايكاهشوابستگيبهدرآمدهاينفتيومتنوعكردن منابع درآمدي و پايداري بودجه دولت انجام شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.