سردرگمي ارز و سكه در بازار داغ انتخابات

Jahan e-Sanat - - News - خبر

يك روز پس از نخستين مناظره نامزدهاي رياست جمهوري نرخ دالر در بازار روند صعودي به خود گرفت و به مرز 3800 تومان نزديك شد.

روز گذشته بسياري از صرافيها حاضر به فروش دالر نبودند و فقط خريدار بودند چراكه بازار داغ انتخابات منجر به افزايش نرخ دالر شده بود كه حدود يك ماهي بود به شكل دستوري سخت در برابر روند صعودي مقاومت ميكرد. برهمين اساس ديروز بازار ارز در نخستين روز هفته با روند صعودي رو به رو شد به طوري كه دالر آمريكا با افزايش 15 تومان با قيمت سه هزار و 776 تومان در بازار به فروش رسيد. يورو اروپا چهار ه//زار و 166 توم//ان، پوند انگليس چهار هزار و 893 تومان و لير تركيه هزار و 81 تومان بود. اين در حالي است كه بازار سكه نيز برخالف بازار سكه با كاهش قيمت روبهرو شد. بازار سكه در نخستين روز هفته با روند كاهشي روبهرو شد. قيمت سكه تمام بهار آزادي با كاهش دو هزار تومان نسبت به پنجشنبه به يك ميليون و 220 هزار تومان رسيد. نيم سكه و ربع سكه به ترتيب با قيمتهاي 677 هزار و 500 تومان و 378 هزار و 500 تومان در بازار عرضه شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.