نظامیگری در سیاست خارجی آمریکا

وخامت بحران شبه جزيره كره همزمان با يكصدمين روز زمامداري ترامپ؛

Jahan e-Sanat - - News -

نه هشدارهاي س//ازمان ملل مانع آزمايش موشكي كرهشمالي شد و نه تهديدهاي دولت ترامپ. ترامپ از چين خواسته بود با اعمال فشار به رهبري كرهشمالي مانع فعاليتهاي موشكي اين كش//ور ش//ود. اين آزمايش موشكي جديد موفق نبوده است.

آزمايش موشكي جديد كرهشمالي، آن هم در يكصدمين روز زمامداري دونالد ترامپ، يك پيام بيشتر ندارد و آن اينكه، رهبري كرهشمالي حاضر نيس//ت باوجود تهديدها و هشدارها، از دنبال كردن سياست تحريكآميز خود دست بكشد. دويچهوله خبر از آزمايش مجدد موشكي كرهشمالي ميدهد.

اين آزمايش موش//كي باوج//ود تهديدهاي آشكار اياالت متحده، عمال چالشي براي ترامپ به حساب ميآيد. نوع موشك آزمايش شده بنا بر ارزياب//ي نيروهاي نظامي كرهجنوبي، آزمايش موش//كي ديروز موفق نبوده است. اين موشك پس از پرتاب از پايگاهي واقع در شمال شهرپيونگيانگدرارتفاع17كيلومتريمنفجر ش//ده است. خبر اين آزمايش موشكي از سوي مقامات نظامي آمريكا هم تاييد ش//ده اس//ت. براس//اس اظهارات آنها، اين موشك از محدوده ارضي كرهشمالي خارج نشده است.

كرهجنوبي نوع اين موش//ك را يك موشك بالس//تيكي اعالم كرده ب//ود، حال آنكه مطابق اطالعات منتش//ر شده از س//وي ارتش آمريكا، موش//ك پرتاب شده، موش//كي ميانبرد از نوع 17-KN بوده است. ترامپ و آزمايش موشكي كرهشمالي كاخ سفيد اعالم كرده است كه خبر آزمايش موشكي جديد كرهشمالي فورا به اطالع دونالد ترامپ رسيده است. ترامپ در توئيتي كه منتشر كرده، آزمايش موش//كي جديد كرهش//مالي را بيتوجهي به انتظارات چين از رهبري كرهشمالي دانس//ته اس//ت. آمريكا از چين خواسته است با اعمال فش//ار ب//ر رهبري كرهش//مالي، مانع آزمايشهاي هس//تهاي و موش//كي اين كشور شود.

ترامپ جمعه گذش//ته از خطر يك مناقشه بس//يار بزرگ س//خن گفته بود. او بارها اعالم كرده است كه آمريكا در صورت لزوم به تنهايي وارد عم//ل خواهد ش//د. اوض//اع منطقه پس از دو آزمايش هس//تهاي كرهش//مالي در سال گذشته، بحراني شده است. آزمايشهاي اخير موش//كي كرهش//مالي هم بر حساسيت اوضاع افزوده است. چالشي براي امنيت جهان س//اعاتي پيش از آزمايش موش//كي مجدد كرهشمالي، وزير امورخارجه آمريكا در نشست شوراي امنيت سازمان ملل فعاليتهاي موشكي و هستهاي كرهش//مالي را چالشي بزرگ براي جامعه جهاني دانس//ته و متذكر ش//ده بود كه اگر جامعه جهاني نتواند براي اين چالش جدي امنيتي راه حلي بيابد، پيامدهاي فاجعهآميزي بهبار خواهد آمد.

آمريكا بر اين باور اس//ت كه پيش//رفتهاي كرهشمالي در عرصه هستهاي و موشكي بيش از آن چيزي است كه گمان ميرود و اين احتمال وجود دارد كه موشكهاي اين كشور روزي نه چندان دور بتوانن//د نقاطي در خاك آمريكا را هدف قرار دهند.

چين در عين حال كه از رهبري كرهشمالي درخواس//ت كرده از فعاليتهاي هس//تهاي و موش//كي خود چشمپوش//ي كند، از آمريكا و كرهجنوبي نيز خواس//ته اس//ت، ب//ه رزمايش مش//ترك خود خاتمه دهند. گنادي گاتيلوف، معاون وزير امورخارجه روس//يه نيز در نشست ش//وراي امنيت سازمان ملل نسبت به تاثيرات مخ//رب تحريمها بر زندگي مردم كرهش//مالي هشدار داده است. ناوميسترالفرانسهدرراهژاپن در پي افزايش تنشها در شبهجزيره كره يك ناو جنگي ميسترال )هليكوپتربر( فرانسه هم وارد پايگاهدرياييژاپنشد.قراراستاينناوجنگيآبي خاكيفرانسهدررزمايشمشتركيشركتكندكه درآنناوهواپيمابرآمريكاوكشتيهايجنگيژاپن حضور دارند. ناوهاي جنگي ميسترال توانايي انجام ماموريتهاي مختلف شامل جابهجايي تفنگداران دريايي از دريا به خش//كي، حم//ل و جابهجايي بالگردهايجنگيوترابري،مركزفرماندهيناوگان دريايي و بعضا درگيري مستقيم با دشمن را دارند. در اين رزمايش 700 سرباز شركت خواهند كرد. بهنظرميرسداينرزمايشنظاميباعثنارضايتي چين، يكي از متحدان اصلي كرهشمالي شود. در مقابل ژاپن و آمريكا نگران هستند كه چين نفوذ خود را در آبهاي ساحلي در درياي چين جنوبي افزايش دهد. فرانسه كشوري كه چندين جزيره در اقيانوس آرام را تحت كنترل دارد نيز در اين نگراني سهيم است. وزارت دفاع فرانسه در بيانيهاي نسبت بهماموريتاينناوجنگيهليكوپتربراعالمكرد:اين ماموريت در راستاي حمايت از ديپلماسي فرانسه انجام ميش//ود. اين ناو جنگي ديروز با استقبال مقاماتطيمراسميواردپايگاهدرياييساسبوژاپن شد. ناو جنگي ميسترال كه در ماه فوريه فرانسه را ترككردهاست،قابليتحمل53 هليكوپتروصدها نفر سرباز را داراست. اين ناو جنگي تا پنجم ماه مي در اين پايگاه دريايي ژاپن خواهد بود.

آمادهب/اش سيس/تم دفاع موش/كي روسيه

روسيه همزمان با انجام آزمايش موشكي جديد كرهشمالي، سيستم دفاع موشكي خود را در شرق دور اين كشور به حالت آمادهباش درآورد. رييس كميته امنيتي شوراي فدراسيون روسيه با اعالم اين خبر افزود: ارتش روسيه كنترل تمامي حريم هوايي خود را برعهده دارد و به دقت فعاليتهاي موشكي كرهشمالي را رصد ميكند.

وي افزود: حضور كش//تيهاي جنگي اياالت متحدهآمريكادردريايژاپنوآزمايشموشكهاي بالستيكتوسطكرهشمالي،خطردرگيرينظامي را در منطقه افزايش ميدهد اما دولت روسيه هدف پرتابموشكيپيونگيانگنيست.اينسناتورروس تاكيد كرد: آمادگي ما براي جلوگيري از احتمال ورود تصادفي موش//ك به خاك روسيه در زمان پرتاب آن در شرايط فوقالعاده كنوني است. اعتراضژاپن،واكنشچين ژاپن ديروز اعالم كرد در پي آزمايش موشكي كرهشمالي، اعتراض رسمي خود را تسليم مقامات پيونگيانگكردهاست.سخنگويارشددولتژاپن به ش//دت از آزمايش يك فروند موشك ميانبرد بالس//تيك كرهش//مالي ابراز نگراني كرد و گفت كه در اين باره يادداش//ت اعتراض رسمي تسليم پيونگيانگ شده اس//ت. وي افزود: بررسيهاي صورتگرفتهنشانميدهدموشكپسازطييك مسافت17 كيلومتر،بيآنكهازمرزهايكرهشمالي خارج شود س//قوط كرده است. سوگا گفت كه آزمايش كرهش//مالي اقدامي عليه قطعنامههاي شورايامنيتسازمانمللاستكهتوكيونميتواند آن را تحمل كند. او تصريح كرد كه جزييات مربوط بهمسالهآزمايشموشكيكرهشماليفورابهاطالع نخستوزير ژاپن كه به انگليس سفر كرده، رسيده است. همزمان چين هم از قول سخنگوي وزارت خارجه اين كش//ور آورده است كه پكن مخالف فش//ارها و تحريمهاي بيشتر بر كرهشمالي است و انتخ//اب چنين راههايي را باعث حل مس//اله نميداند. وي خاطرنش//ان كرد كه اگر براس//اس درخواست برخي كشورها فشارهاي بيشتري بر كرهشمالي وارد شود همه بختها و فرصتها براي حل صلحآميز مساله از دست خواهد رفت. چين هم به دنبال حل مس//المتآميز مساله بوده و به همين سبب ديدگاههاي چين با روسيه در حل صلحآميز مساله نزديك است و دو كشور به دنبال ترسيم يك نقشه راه براي پايان دادن به اين بحران هستند.وزيرخارجهچينيكبارديگرازكرهجنوبي و آمريكا خواسته است كه در قبال توقف پرتابهاي موشكي كرهشمالي، رزمايش مشترك خود را در منطقهپاياندهند. استراليا: فشارهاي چين كافي نيست نخس//توزير اس//تراليا با بي//ان اينكه پكن آنگونه كه بايد، كيم جونگ اون را تحت فشار قرار نداده، گفت: پيونگيانگ تهديد واقعي براي صلح و ثبات است.

مالكومترنبولهشداردادكهكرهشماليميتواند دست به يك آزمايش اتمي بزند و چين هم فشار كافي به پيونگيانگ وارد نميكند. هشدار او پس از درخواست كمك وزير امور خارجه كرهشمالي از آسهآندربحبوحهتنشهاباآمريكامطرحشد.وزير امور خارجه كرهشمالي گفت كه شبهجزيره كره در آستانه جنگ است. نخستوزير استراليا جمعه گذشته افزود: احتمال و خطر اين وجود دارد كه كرهشمالي يك حمله هستهاي عليه كشورهاي همسايهاش داشته باشد. به همين دليل بايد رفتار بيپرواوخطرناكرژيمكرهشماليمتوقفشود.آنها تهديدي واقعي عليه صلح و ثبات در اين منطقه و كلجهانهستند.گرچهكرهشمالي»گاهموجبات خندهرافراهمميكند«امااينكشوريباتسليحات هستهاي است و به صورت مكرر به استفاده از آنها تهديدميكند.شايداينتهديدهاگاهينمايشيو خندهدار باشد اما دولت من تهديدهاي كرهشمالي را بسيار جدي در نظر ميگيرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.