خطر تكرار بحران كوبا در كرهشمالي

Jahan e-Sanat - - News - چالش

رسم بر اين است كه كارنامه رهبران سياسي را در 100 روز نخست زمامداريش//ان ميسنجند تا ميزان پايبنديشان به وعدههاي دوران مربوط به كارزار انتخاباتيشان را دريابند. حال از آغاز كار ترامپ 100 روز ميگ//ذرد. ترامپ پي//ش از اين بارها تعيين بازه زماني 100 روزه براي سنجش كاركرد دولت خود را به سخره گرفته بود. بديهي است كه بسياري از وعدهها را نميتوان در چنين دوره زماني كوتاهي اجرا ك//رد اما 100 روز براي پرتوافكني به س//مت و س//وي حركت دولت كفايت ميكند. فاصلهحرفتاعمل سخنگوي كاخ سفيد از دستاوردهاي كالن دولت ترامپ در 100 روز نخست زمامداري او سخن گفته است. مفسران و تحليلگران اما با ديده ترديد به كارنامه او مينگرند؛ كارنامهاي كه در عرصه داخلي و همچنين در گستره بينالمللي بيش از آنكه سياههاي از موفقيتها را شامل شود، حكايت از تالشهاي نافرجام دارد. ترامپ هنوز موفق به احداث ديوار مرزي با مكزيك نشده و نتوانسته فرمان مهاجرتي خود عليه شش كشور عمدتا مسلمان و از آن جمله ايران را به كرسي بنشاند. محورهاياصليسياستخارجي سه محور اصلي سياست خارجي كه ترامپ در كارزار انتخاباتي خود مطرح كرده بود، عملي نشدند. اين سه محور عبارتند از: نزديكي با روسيه و همكاري دو كشور براي فائق آمدن بر چالشهاي بينالمللي، مجازات چين به خاطر دخل و تصرف مصنوعي در ارزش واحد پول آن كشور و لغو توافق هستهاي با ايران.

هيچ يك از اين سه محور تاكنون اجرايي نشدهاند. از آن گذشته ترامپ رويكرد انتقادي خود را در قبال ناتو تعديل كرده و حال نقش ناتو را براي حفظامنيتوصلحدرجهانبسيارمهمميداند.درعرصهسياستخارجي، ترامپ سياست دولتهاي پيشين آمريكا را در عمل ادامه داده است با اين تفاوت كه سياست و مواضع او قابل پيشبيني نيست.

اريك گومز از انديشكده ليبرال محافظهكار كاتو درباره سياست خارجي 100 روزنخستدولتترامپميگويد:ترامپازهرسهمنبعفشارسياسي، فشار ديپلماتيك و فشار نظامي براي پيشبرد سياست خود بهره ميگيرد اما مشكل آنجاست كه سياستهاي او قابل پيشبيني نيستند. علت آن هم اين است كه او مدام نظر خود را تغيير ميدهد و علت اين چرخشهاي نظري را بايد در اين نكته جست كه او قادر به فهم پيچيدگيهاي مسايل سياست بينالملل نيست.

مايكل ورز از انديشكده مركز پيشرفت آمريكا بر اين باور است كه بيشتر مش//اوران ترامپ مواضع افراطي راست و محافظهكارانه دارند و نيروهاي نظامي در دولت او نقش بس//يار زيادي ايفا ميكنند. به گفته او، از دوره روزولت تا امروز، در هيچ دولت آمريكا بيش از يك ژنرال حضور نداشته است، حال آنكه نقش نيروهاي نظامي در دولت ترامپ بسيار باالست. نظاميكردنسياستخارجي ب//ه اعتقاد اريك گومز، خطر نظامي كردن سياس//ت خارجي آمريكا موجود است چراكه ترامپ واهمهاي از استفاده از نيروي نظامي براي حل مسايل ندارد. گومز به بمباران اخير سوريه و پرتاب بمب در افغانستان اشاره ميكند و بر اين باور است كه ترامپ در جنگ يمن هم آماده است با كمك تسليحاتيازعملكردنظاميعربستانسعوديدراينجنگپشتيبانيكند. به دنبال اظهارات ترامپ درباره استقالل تايوان و افزايش خطر جنگ در شبهجزيره كره، موضوع افزايش تنش با چين هم از ديگر عرصههايي است كه ميتوان براي سنجش سياست خارجي او در نظر داشت.

جك جنز از موسس//ه آمريكايي تحقيقات معاصر آلمان در دانشگاه جانهاپكينز نگران آن است كه تنش در شبهجزيره كره تشديد شود. به باور او كرهشمالي نهتنها به دليل آنكه صاحب جنگافزارهاي هستهاي است بلكه به واسطه دارا بودن موشكهاي دوربرد ميتواند خطرناك باشد.

او تنش كنوني بين كرهشمالي و آمريكا را با بحران كوبا در سال 1962 مقايس//ه ميكند. در آن هنگام دولت آمريكا بر آن بود تا مانع از استقرار كالهكهاي هستهاي و موشكهاي حامل آن در كوبا شود. در آن هنگام ج//ان افكن//دي براي حل اين بحران با مش//اوران و اعضاي دولت خود مشورت كرد. حال آنكه مشاوران ترامپ فاقد اطالعات الزم بوده و بسياري از پستهاي حساس دولت او هنوز خالي هستند. از اينرو است كه جنز ميگويد تصميمات ترامپ بيش//تر حالت غريزي دارد تا آنكه بر دانش و آگاهي استوار باشد. ترامپيكفردغيرسياسياست مايكل ورز ارزيابي خود از دولت ترامپ را با يك انتقاد تند همراه ميكند. به باور او، ترامپ فردي است با گستره ديدي بسيار محدود، فاقد آموزش، كنجكاويوتمايلبهفهمجهان.اوكسياستكهاطالعاتسياسيخودرااز طريقشبكههايتلويزيونيمحافظهكارآمريكاكسبميكند.نيرويمحركاو يكيخودشيفتگياستوديگرينيازمفرطبهپذيرشخودازسويديگران. مايكل ورز ميگويد، در واقعيت امر، دونالد ترامپ يك فرد كامال غيرسياسي استوچنينخصوصيتيبرايمهمترينمقامجهان،يعنيرييسجمهوري آمريكا، ميتواند بسيار سرنوشتساز و مخرب باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.