آهنگ رشد آمريكا ضعيف شد

Jahan e-Sanat - - News -

اقتصاد آمريكا در س//ه ماهه نخست س//ال ميالدي جاري كه رشد هزينه مصرفكنندگان راكد بود، با ضعيفترين روند در س//ه س//ال گذشته توسعه يافت.

وزارت بازرگاني آمريكا اعالم كرد: توليد ناخالص داخلي آمريكا در سهماهه نخست سال ميالدي جاري 0/7 درصد در مقايسه با مدت مشابه سال 2016 رشد كرد كه ضعيفترين عملكرد از سهماهه نخست سال 2014 بود اما رشد اقتصادي ضعيف سهماهه اول، تصوير واقعي از سالمت اقتصاد آمريكا نيست زيرا در شرايطي كه بازار كار به اشتغال كامل نزديك شده و سرمايهگذاري تجاري روي تجهيزات، قويترين رشد را از سه ماهه سوم سال 2015 داشت، دستمزد در س//ه ماهه اول با س//ريعترين روند در 10 سال گذشته رشد كرد. همچنين اعتماد مصرفي و تجاري كه به باالترين ركورد چند س//ال اخير نزديك شده، منعكسكننده استحكام اقتصاد است.

با اين همه آمار اقتصادي ضعيف در ابتداي سال خبر بدي براي بلندپروازيهاي دولت ترامپ براي رشد اقتصادي قابل توجه است. رييسجمهور آمريكا وعده داده است با افزايش هزينه بر روي زيرساخت، كاهش نرخ ماليات و تسهيل مقررات، رشد اقتصادي ساالنه را به چهار درصد افزايش دهد. كاخ سفيد چهارشنبه گذشته يكبرنامهمالياتيپيشنهادكردكهشاملكاهشنرخمالياتشركتهااز53 به 15 درصد بود اما هيچ جزيياتي ارائه نكرد.

اقتصاددانان با توجه به بهرهوري ضعيف و كمبود نيرو در برخي از بخشها، ترديد دارند كه تدابير محرك مالي دولت آمريكا در صورت تحقق موفق شود رشد اقتصادي را تقويت كند. هزينه مصرفي كه در بيش از دوسوم فعاليت اقتصادي آمريكا سهم دارد، تنها 0/3 درصد رشد كرد كه ضعيفترين روند از سه ماهه چهارم س//ال 2009 و در مقايس//ه با رشد 3/5 درصد در سه ماهه چهارم سال گذش//ته بود. وزارت كار آمريكا در گزارش جداگانهاي اعالم كرد كه دستمزد بخشخصوصيپسازرشد5/0 درصددرسهماههچهارمسالميالديگذشته 0/9 درصد در سه ماهه نخست رشد كرده كه بزرگترين افزايش در 10 سال گذشته بوده است.

براساس گزارش رويترز، جانت يلن، رييس بانك مركزي آمريكا پيش از اين توليد ناخالص داخلي سه ماهه را پرنوسان توصيف كرده بود. بانك مركزي آمريكا نرخهاي بهره را در مارس به ميزان يكچهارم درصد افزايش داد و دو دور ديگر افزايش نرخهاي بهره را در سال ميالدي جاري پيشبيني كرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.