سفر تبليغاتي ترزا مي به اسكاتلند

Jahan e-Sanat - - News -

BBC - ترزا مي ديروز نخستين سفر انتخاباتي خود را به اسكاتلند در آستانه برگزاري انتخابات سراسري زودهنگام كشورش انجام داد.

نخستوزير انگليس قرار است در اين سفر از اسكاتلنديها بخواهد به منظور تقويت اتحاد بريتانيا و همچنين تقويت اقتصاد در مذاكرات برگزيت به او راي بدهند. همچنين در لندن رهبر حزب كارگر و رقيب ترزا مي قرار است براي جوانان سخنراني كند و تيم فارون، رهبر ليبرال دموكراتها نيز تاكيد خواهد كرد كه قصدش تبديل شدن به رهبري براي اپوزيسيون بريتانياست. ترزا مي در جريان سفرش به اسكاتلند قصد سخنراني در يك تجمع انتخاباتي و بازديد از يك شركت تجاري را دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.