آغاز خروج ونزوئال از سازمان كشورهاي آمریکایي

Jahan e-Sanat - - News -

آسوشيتدپرس- ونزوئال رسما به سازمان كشورهاي آمريكايي اطالع داد كه قصد خروج از اين نهاد منطقهاي را دارد. اين اقدام در بحبوحه اعتراضات خش//ونتبار داخلي و درخواس//تهاي بينالمللي براي برگزاري انتخابات و آزادي زندانيان سياسي انجام شد. نماينده موقت ونزوئال در سازمان كشورهاي آمريكايي اين مساله را در نامهاي به اطالع دبيركل اين سازمان رساند. اين اطالعيه به معني آغاز روند دوساله خروج است.

نمايندهونزوئالگفت:اينيكلحظهتاريخياستكهنشاندهندهاستقاللي جديد براي ونزوئال و منطقه است. ونزوئال اولين كشوري خواهد بود كه از اين بلوك مستقر در واشنگتن به اين صورت خارج ميشود. ما ديگر در هيچكدام از فعاليتهاي سازمان كشورهاي آمريكايي مشاركت نخواهيم كرد. تصميم براي خروج از سازمان مربوطه در بحبوحه درگيريهاي روزانه نيروهاي امنيتي و معترضان ضددولتي اتخاذ شد. سازمان كشورهاي آمريكايي تاكنون جلسات فوقالعاده متعددي برگزار كرده تا وضعيت ونزوئال را بررسي كند. شوراي دائمي اين نهاد اخيرا از ونزوئال خواسته تا انتخاباتي كه به تعويق انداخته را برگزار كرده و زندانيان سياسي را آزاد كند. در پي آن، باز هم تنشها باال گرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.