اعتراض رسانههاي فرانسوي به مارین لوپن

Jahan e-Sanat - - News -

-AFP بيش از 30 رس//انه فرانس//وي با امضاي طوم//اري عليه آنچه محدوديت دسترس//ي به نامزد راس//تافراطي از حزب جبهه ملي فرانسه خواندند، اعتراض كردند.

اعتراض رسانههاي فرانسوي پس از آن انجام شد كه در يكسري موارد حضور خبرنگاران براي پوشش تحوالت كارزار انتخاباتي يا دسترسي به خود مارين لوپن منع شد. اين نامزد ضداتحاديه اروپا و ضدمهاجرت بايد هفتم مي در دور دوم انتخابات رياستجمهوري با امانوئل ماكرون 93ساله كه نامزدي مستقل با ديدگاههاي ميانهروست، رقابت كند.

در طومار رسانههاي فرانسوي آمده است: با توجه به آغاز دور دوم كارزار انتخاباتي، جبهه ملي تصميم گرفته كه خودش مشخص كند كدام رسانه ميتواند با مارين لوپن كار كند. بسياري از رسانهها يا نمايندگان آنها از پوشش اقدامات اين نامزد جبهه ملي منع ش//دند. اين طومار به امضاي خبرگزاري فرانسه و رسانههاي مهم از جمله روزنامه لوموند، لوفيگارو و ساير شبكههاي تلويزيوني و راديويي رسيده است. در اين طومار آمده: ما به شديدترين لحن ممكن با اين موانع در راه اطالعرساني مقابله ميكنيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.