خنثي شدن توطئه تروریستي داعش در مصر همزمان با حضور پاپ

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا- دستگاههاي امنيتي مصر نقشه داعش براي حمله به كليساها و مراكز گردشگري در استانهاي اسيوط و االقصر را ناكام گذاشتند.

ناكام ماندن نقش//ه داعش براي حمله به كليس//اها و مراكز گردشگري در اس//تانهاي اس//يوط و االقصر همزمان با آغاز سفر پاپ فرانسيس، رهبر كاتوليكهاي جهان به قاهره صورت ميگيرد.

قاهره همزمان با سفر پاپ فرانسيس به مصر تدابير امنيتي را تقويت كرده و خودروها را از خيابانهاي نزديك به سفارت واتيكان و مقرهاي ديگر دور كرد. دستگاه امنيت ملي مصر اعالم كرد كه سه تروريست بسيار خطرناك را بازداشتكردهكهازفارغالتحصيالندانشگاهاسيوطهستندوبهنقشههايخود براي حمله تروريستي اذعان كردهاند آنها همچنين اعتراف كردهاند كه توسط برخي رهبران تروريست در استان سيناي شمالي آموزش ديدهاند.

اين افراد اعالميههايي را به همراه داش//تند كه در آن دعوت به تندروي و خش//ونت شده است. يك مسوول امنيتي اعالم كرد كه متهمان در يكي از ش//هرهاي استان اسيوط بازداش//ت شدند و به برنامهريزي براي عمليات انتقامجويانه اعتراف كردهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.