لغو مذاكرات الحاق تركيه به اتحاديه اروپا

Jahan e-Sanat - - News -

دويچهوله- آلمان از كشورهاي اتحاديه اروپا خواست مذاكراتشان با تركيه بر سر عضويت در اين اتحاديه را به دليل اهميتي كه تركيه براي منافع اروپا دارد، لغو نكند.

اخيرا اتريش پيشتاز تقاضا براي لغو مذاكرات عضويت تركيه در اتحاديه اروپا شده و استدالل كرده رجب طيب اردوغان ناقض حاكميت قوانين اساس//ي اتحاديه اروپا بوده و هنجارهاي دموكراتيك الزامي براي چنين عضويتي را زيرپا گذاشته است. در عين حال ديگر كشورهاي عضو اتحاديه اروپا به دليل اهميتي كه تركيه به عنوان يك همپيمان عضو ائتالف ناتو براي امنيت اروپا دارد، ميل چنداني به اين موضوع ندارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.