مونتهنگرو به عضويت ناتو درميآيد

Jahan e-Sanat - - News -

يورونيوز- پارلمان مونتهنگرو عضويت در ناتو را با وجود اعتراضهاي داخلي تصويب كرد. رويكرد تازه اين جمهوري يوگوسالوي سابق سبب شد مونتهنگرو به بيست و نهمين عضو اين اتحاد نظامي بينالمللي بدل شود. درجلسهرايگيريپارلماناز18 نماينده64 نفربهپيوستنبهناتو راي مثبت دادند. همزمان صدها نفر از مخالفان ناتو با آتش زدن پرچم اين خواستار برپايي همهپرسي براي عضويت در اين سازمان شدند. از سويي ديگر اين اقدام پارلمان با مخالفت دولت روس//يه روبهرو است. روسيه با مونتهنگرو روابط تاريخي و فرهنگي دارد. مونتهنگرو اميدوار است بهطور رسمي در نشست ماه ميالدي آينده به ناتو بپيوندد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.