مديرعامل شركت بورس: تاثير انتخابات در بازار سهام پايدار نيست

Jahan e-Sanat - - News - نگاه

معامالت بورس در كوتاهمدت تحت تاثير وعدهها و قولهاي انتخاباتي نامزدهاست كه اين اثرپذيري زودگذر بوده و بازار سهام در درازم//دت تحت تاثير برنامهها و س//مت و س//وي ديدگاههاي اقتصادي دولت خواهد بود. حسن قاليبافاصل، مديرعامل شركت بورس تهران در گفتوگو با تس//نيم ضمن اش//اره به اينكه در س//ال گذش//ته مطالعه تطبيقي توس//ط ش//ركت بورس در زمينه توق//ف و بازگش//ايي نماده//اي معامالتي انجام ش//د، گفت: اين مطالعه در راس//تاي افزايش نقدش//وندگي بازار سهام و كاهش مدت زمان توقف نمادهاي معامالتي صورت گرفته است.

وي اف//زود: يكي از سياس//تهايي كه به دنبال آن هس//تيم كاه//ش زمان توقف نمادها در راستاي افزايش نقدشندگي بازار است كه بر اين اساس بايد دستورالعملها بهگون//هاي تغيي//ر كند كه هم ش//ركتها اطالعات بيش//تري به ب//ازار بدهند و عدم تقارن اطالعاتي كاهش پيدا كند، از طرفي ديگر زم//ان توقف نمادها نيز كاهش يافته و نقدش//وندگي بازار افزايش پيدا كند. وي همچنين درخصوص حذف دامنه نوس//ان از معامالت ب//ورس اذعان داش//ت: زماني ك//ه مجموعه اقدامات//ي را انجام دهيم كه نقدش//وندگي ب//ازار افزايش پي//دا كرده و اطالع//ات بيش//تري در ب//ازار گردش كند و نيز ش//ركتها مس//ووليت بيش//تري در قبال س//هامداران براي انتش//ار اطاالعات داش//ته باش//ند، اين عوامل باعث ميشود اعمال دامنه نوس//ان در ب//ازار از اثرگذاري الزم برخوردار نباش//د و رفتهرفته ش//اهد ح//ذف دامنه نوس//ان در ب//ورس خواهيم بود. قاليبافاصل در ادامه درخصوص تاثير انتخابات بر بورس نيز گفت: بازار س//رمايه رون//د بلندم//دت خ//ود را دارد و در چند دهه گذش//ته انتخابات مختلفي در كشور برگزار ش//ده اس//ت كه بر اين اس//اس در درازم//دت بورس و معاملهگرانش به برنامه و بودجههاي دولتها واكنش بيش//تري از خود نش//ان ميدهند. مديرعامل ش//ركت بورس افزود: البت//ه معامالت بورس تحت تاثير برنامهها، وعدهها و قولهاي انتخاباتي نامزدها و در بازده زماني كوتاهمدت از اين مقول//ه اثرپذير خواهد بود. با وجود اين اما اين اثرپذيري زودگذر است و آن چيزي كه كليت بورس را در درازمدت تحت تاثير قرار ميدهد برنامهها و سمت و سوي ديدگاههاي اقتص//ادي دولت اس//ت. وي همچنين در مقايس//ه بورسه//اي 95 و 96 اظهار كرد: عملك//رد س//ال 95 ش//ركتها در مجموع حكايت از گزارشهاي مثبت دارد؛ بهعالوه اينكه در بودجههاي امسال شركتها سال 96 بهتر از س//ال 95 پيشبيني شده است و بر اين اس//اس اميدواريم بورس 96 بهتر از 95 باشد. چشماندازتاالر از سويي ديگر، يك كارشناس بازار سرمايه درخصوص مولفههاي اثرگذار بر بورس پس از مشخص شدن نتيجه انتخابات گفت: نوع چينش تيم اقتصادي و معرفي تيم اقتصادي و برنامهه//اي دول//ت بعدي در آين//ده بازار س//رمايه تاثيرگذار است. احمدرضا يزدانيان درخص//وص تاثير انتخابات ب//ر معامات بازار سهام گفت: پيش و پس از برگزاري انتخابات ب//ه دليل ايجاد هيجان در بورس تا حدودي تحليلها و توجه به مسايل بنيادي شركتها و صنايع توسط برخي از معاملهگران ناديده گرفته ميشود و همه اتفاقات در بازار سهام مبتني بر خبرهاي منتشر شده است كه برخي از آنها ميتواند همراه با شايعاتي باشد. از اين رو بهنظر ميرسد تا حدودي جو رواني حاكم بر بورس در آس//تانه انتخابات توام با هيجان است. اين كارشناس بازار سرمايه در توصيه به معاملهگران اذعان داش//ت: با توجه به اين شرايط سهامداران با تامل و تحليل بيشتري نسبت به دادوستد در بازار سهام اقدام كنند. وي اضافه كرد: البته بهنظر ميرسد تا حدودي ني//ز معاملهگران با ابه//ام و احتياط اقدام به خري//د و ف//روش در ب//ورس ميكنند و اين دسته از س//هامداران منتظر مشخص شدن نتيجه انتخابات هس//تند تا پس از آن بسته به دولتي كه روي كار ميآيد، سمت و سوي بورس معلوم شود و اقدام به سرمايهگذاري در بازار سهام كنند. اين استاد دانشگاه درخصوص مولفههاي اثرگذار بر بورس پس از مشخص ش//دن نتيجه انتخابات نيز تصريح كرد: نوع چينش تيم اقتص//ادي دولت بعدي يكي از مولفههاي مهم و اثرگذار بر اقتصاد و بازار سهام است كه اين موضوع ميتواند موجب ايجاد جو رواني و هيجان مثبت و منفي در بورس شود. از اين روز بازار س//هام به نوعي منتظر روشن شدن نتيجه انتخابات و معرفي تيم اقتصادي و برنامههاي دولت بعدي است. وي همچنين درخصوص برداشته شدن دامنه نوسان و نيز پويايي حجم مبنا در بورس گفت: نگاهي به تاريخچه بازار سرمايه و اعمال محدوديتهايي چون دامنه نوسان و حجم مبنا نشان ميدهد با وجود قدمت 50 ساله بورس در كشور، بازار سهام كماكان بازار نوپايي بوده و هنوز به بلوغ نرسيده اس//ت. يزدانيان اضافه كرد: از طرف ديگر برخي از س//هامداران بازار سهام هنوز به سطح بااليي از دانش و آگاهي نرسيدهاند و برخي از ناش//ران و كارگ//زاران و نهادهاي مالي نيز الزامات اوليه بازارهاي توس//عهيافته در دنيا را كسب نكردهاند و مواردي همچون اس//تانداردهاي مالي، الزامات حسابرس//ي، گزارش//ات مالي، صورتهاي حسابرسي ...و تاييدكننده اين مطلب است.

اين كارش//ناس بازار س//رمايه ادامه داد: بررس//ي تن//وع ابزاره//اي مال//ي در ايرن و فرصتهاي س//رمايهگذاري متناسب با انواع ريسكها نش//ان ميدهد بورس در كشور ما حكم درياچ//هاي را دارد كه فاصله زيادي با آبهاي آزاد دنيا دارد بنابراين پيش از اينكه بورس ما بخواهد به آبهاي آزاد دنيا راه پيدا كند بايد الزامات آن را فراهم و ايجاد كرد. وي افزود: از اين رو با توجه به اينكه بازار سهام در كشور هنوز به بلوغ كافي نرسيده است، نهاد ناظر و متوليان بازار سرمايه چارهاي ندارند جز اينكه محدوديتهايي را در معامالت بورس ايجاد كنند كه دامنه نوس//ان و حجم مبنا از جمله اين محدوديتها هستند كه ضرورت ايجاد و اعمال آنها تاكنون احس//اس ش//ده است و اين روزها شايد مسووالن بازار سرمايه به اين نتيجه رسيدهاند كه شايد بايد كمكم و به صورت تدريجي اقدام به برداش//تن اين محدوديتها كنند و بازار سهام را به سمت و سوي بازارهاي پيشرفته سوق دهيم. اين استاد دانشگاه تاكيد كرد: از اين نگاه ميتوان گفت شرايط بورس براي برداشته شدن دامنه نوسان و پويايي حجم مبنا آماده اس//ت. وي با بيان اينكه براي داشتن بازار سرمايهاي عميق بايد سواد مالي را در كشور افزايش دهيم، گفت: ت//ا زماني كه دانش و اطالعات در اين زمينه افزايش پيدا نكند، هرگونه دستورالعملي براي برداشته شدن محدوديتها ممكن است اثرات مورد انتظار را به همراه نداشته باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.