شفافيت اقتصادي با رونق بورس كاال

Jahan e-Sanat - - News -

رييس كميسيون اقتصادي مجلس ش//وراي اس//المي با اش//اره به نقش رونق بورس كاال روي رشد شفافيت اقتصادي گفت: زماني وضعيت انجام معام//الت در ب//ورس كاال مطل//وب اس//ت كه حجم مب//ادالت كااليي با حجم مبادالت از طريق ابزار مشتقه در ح//ال تع//ادل باش//د. محمدرضا پورابراهيميداوران//ي درگف//ت وگو ب//ا خانه ملت در خص//وص وضعيت معامالت در بورس كاال گفت: زماني وضعي//ت انجام معام//الت در بورس كاال مطلوب است كه حجم مبادالت كااليي با حجم مبادالت از طريق ابزار مشتقه در حال تعادل باشد. نماينده مردم كرمان و راور در مجلس شوراي اس//المي ادامه داد: تجربه بيانگر اين اس//ت زماني كه پيشبيني افزايش نوسانات طال وجود دارد قراردادهاي آتي در بورس كاال بيشتر مورد توجه قرار ميگي//رد. اين نماينده مردم در مجلس ده//م افزود: تغييرات قيمت كاالهاي پايهاي مانند طال به نرخ ارز ارتباط دارد بنابراين نوسانات ارزش پ//ول ملي در برابر س//اير ارزها روي معامالت آتي طال تاثيرگذار اس//ت. وي با بيان اينكه رونق بورس كاال روي رشد ش//فافيت اقتصادي موثر است، تصريح كرد: مبن//اي ارزيابي بورس كاال براساس ميزان معامالت فيزيكي و معامالت از طريق ابزار مشتقه است. رييس كميس//يون اقتصادي مجلس شوراي اس//المي يادآور شد: به نظر ميرسد به دليل ركود در بازار حجم معامالت فيزيك//ي در بورس كاهش يافته و بخشي از فعاالن اقتصادي به س//مت استفاده از ابزار مشتقه مانند قراردادهاي آتي رفتهاند كه معامالت بهصورت واقعي صورت نميگيرد بلكه فقط موضوع تعهدات مورد توجه قرار ميگيرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.