روزهاي سبز تاالر شيشهاي

Jahan e-Sanat - - News -

روند معامالت بازار سهام با وجود ابهامات مختلف سياسي ادامه يافته به طوري كه در جريان معامالت روز گذشته نماگر بازار با رشد 159 واحدي مواجه شد و در محدوده 79 هزار و 755 واحد به تثبيت رسيد. به گزارش ملت بازار، در ادامه روزهاي پررونق بورس در سالجاري روز گذشته نيز براي بورس پررونق بود و حجم و ارزش معامالت در سطح مطلوبي قرار داشت. اين درحالياستكهباشروعمناظراتبينكانديداهايانتخاباترياستجمهوري هيجانبازاربهاوجرسيدهوانتظارميرودبررونددادوستدهاتاثيرگذارباشد.از سوي ديگر روز گذشته بازار سهام تحت تاثير روند معامالت نمادهاي پااليشي و خودرويي شروعي پررونق داشت و توانست رشد 224 واحدي را به ثبت برساند. در ميانههاي بازار با افزايش نسبي عرضه مواجه بوديم و تا حدودي دچارافتشد.بااينوجودازميان834 نمادفعالدردوبازارمعامالتيبورس وفرابورس012 نماددرقيمتهايمثبت،802 نماددرقيمتهايمنفيو 20 نماد بدون تغيير نسبت به روز قبل به كار خود خاتمه دادند. بازار سهام در شرايطي به روزهاي پررونق خود ادامه ميدهد كه با وجود اينكه 22 روز معامالتي از آغاز كار بورس در سال 96 ميگذرد تنها در يك روز دچار افت شده و عملكرد قابل توجهي را به نمايش گذاشته است. انتظار ميرود تحت تاثير جو مثبت به وجود آمده روزهاي پررونق بازار سهام كماكان ادامه داشته باشد. به اين ترتيب در جريان معامالت روز گذشته در حالي كه نمادهاي »شپنا، شتران و رانفور« با رشد06،64 و14 واحدي بيشترين تاثير مثبت و در مقابل »رمپنا« با افت 40 واحدي بيشترين تاثير منفي را بر شاخص داشتند، نماگر بازار با رشد 159 واحدي مواجه شد و در محدوده 79 هزار و 755 واحدبهكارخودخاتمهداد،شاخصكلهموزننيزبارشد11 واحدي به 17 هزار و 586 واحد رسيد. ارزش روز بازار سهام شركتهاي بورسي نيز به333 هزارو34 ميلياردتومانرسيد.بنابراينگزارش،درپايانمعامالت روز گذشته 896 ميليون سهم و اوراق بهادار به ارزش 215 ميليارد تومان در77 هزارو362 دفعهبينسهامدارانمعاملهشدكه»خساپا«بادادوستد 57 ميليونبرگهبيشترينحجممعامالتو»شبندر«باارزش8/22 ميليارد تومان بيشترين ارزش معامالت را از آن خود كردند. از مهمترين رويدادهاي روز گذشته بازار سهام ميتوان به بازگشايي نمادهاي »سهگمت و وتوكا« و توقف نماد »سنير« اشاره كرد. فرابورس همچنين روند معامالت روز گذشته فرابورس نيز با وجود شروع مطلوب در دقايق ابتدايي با افزايش عرضه مواجه و با افت نسبي مواجه شد به طوري كه در پايان در حالي كه نمادهاي »مارون، ش//اوان، شراز، زاگرس و ذوب« بيشترين تاثير را بر شاخص داشتند، اين متغير با افت يك واحدي مواجه شد و در 921 واحد به كار خود خاتمه داد. ارزش روز بازار سهام شركتهاي فرابورس نيز به75 هزار 427و ميليارد تومان رسيد. به اين ترتيب در پايان معامالتروزگذشته258 ميليونسهمواوراقبهاداربهارزش892 ميليارد تومان در 47 هزار و 453 دفعه بين س//هامداران دادوستد شد كه »ذوب« با دادوستد 86 ميليون برگه بيشترين حجم معامالت و »اپرداز« با ارزش 15/6 ميليارد تومان بيشترين ارزش معامالت را از آن خود كردند. در جريان معامالت روز گذشته اكثر صنايع بازار روند متعادلي را در پيش گرفتند. در اين ميان روند معامالت در ميان بيمهايها و پااليش//يها نس//بت به ساير صنايع پررونقتر بود. بانكها روز گذشته سفير ايران در آلمان خبر داد دو بانك سامان و خاورميانه در حالمذاكرهبرايافتتاحشعبدرآلمانهستند.درواكنشبهاينرويدادهاروز گذشتهنمادهايگروهبانكباافزايشتقاضامواجهشدندوروندمثبتمتعادلي را در پيش گرفتند در اين گروه »حكمت« تنها نماد منفي اين گروه بود. پااليشيها با وجود افت قيمت جهاني نفت روند معامالت نمادهاي گروه پااليشي با افزايش تقاضا مواجه شد به طوري كه در دقايق ابتدايي شاهد تشكيل صف خريد در همه نمادهاي زيرمجموعه اين گروه بوديم. اما در ميانههاي بازار روند معامالت تا حدودي متعادل شد با اين وجود اكثر نمادهاي اين گروه با رشد قيمت به كار خود خاتمه دادند. در گروه فرآوردههاي نفتي نيز اكثر نمادها با نوسان منفي مواجه شدند و تنها »شسپا« با رشد قيمت به كار خود خاتمه داد. كانيهايفلزي با وجود انتشار خبر افزايش 113 درصدي صادرات سنگآهن به چين روند معامالت نمادهاي زيرمجموعه اين گروه با افزايش عرضه مواجه شد و شاهد افت نسبي قيمت سهام اكثر شركتهاي زيرمجموعه اين گروه بوديم. با اين وجود در پايان نمادهاي »كبافق و كنور« با رشد قيمت به كار خود خاتمه دادند و ساير نمادها نيز در محدوده منفي معامله شدند. خودروييها روند معامالت نمادهاي زيرمجموعه گروه خودرويي با وجود شروع پررونق در دقايق ابتدايي در ميانههاي بازار با افزايش عرضه مواجه شد و شاهد افت نسبي در روند معامالت نمادهاي زيرمجموعه اين گروه بوديم. با اين وجود در پايان نمادهاي »خموتور و خكاوه« با صف خريد به كار خود خاتمه دادند. از مهمترين رويدادهاي اين گروه ميتوان به آتشسوزي روز گذشته در سالن رنگ ايرانخودرو و مهار آن خبر داد. بازارهايجهاني در حالي كه در دقايق ابتدايي معامالت روز گذشته بازارهاي جهاني به دليل آغاز تعطيالت پايان هفته متوقف شدند، در داخل كشور قيمت طال و ارز افزايش يافت. به اين ترتيب قيمت هر گرم طالي 18 عيار با رشد 81 تومانيبه711 هزارو181 تومانرسيد.هرقطعهسكهبهارآزادينيزباافت دوهزارتومانيبهيكميليونو481 هزارتومانرسيد.همچنيندربازارارز هردالرآمريكابارشد9 تومانيبه1773 تومانرسيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.