سرمايهگذاري خارجيها در بورس آزاد است

Jahan e-Sanat - - News - نگاه

عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي با اشاره به نقش بهكارگيري استانداردهاي بينالمللي گزارشگري مال//ي (IFRS) در ج//ذب س//رمايهگذار در بورس گفت: محدويتي براي سرمايهگذاري خارجيها در بورس وجود ندارد. محمود شكري در گفتوگو با خانه ملت درخصوص حض//ور خارجيها در بورس گفت: بهطور كلي ممنوعيتي براي حضور و س//رمايهگذاري خارجيها در اقتصاد كشور، مش//روط به رعايت قوانين جمهوري اسالمي ايران وجود ندارد. نماينده مردم رضوانشهر، طالش و ماسال در مجلس شوراي اس//المي ادامه داد: بورس بخشي از اقتصاد كشور است و بهطور طبيعي در صورتي كه چارچوب قوانين كشور رعايت ش//ود محدوديتي براي سرمايهگذاري خارجي در بورس كش//ور وجود ندارد. اي//ن نماينده مردم در مجلس دهم با اشاره به ضرورت توجه به جذب سرمايهگذار براي دستيابي به رشد اقتصادي مدنظر در برنامه ششم توسعه افزود: در صورت ارتقاي اعتماد س//رمايهگذاران به بورس، زمينه سوق سرمايهها به اين بخش از اقتصاد كشور فراهم ميشود. شكري ادامه داد: در گذشته شاخص بازار بورس با رش//د كاذب همراه بود اما در چند س//ال اخير با وجود اينكه بازار س//رمايه با رش//د مطلوبي روبهرو نيست اما از لحاظ مولفههاي اقتصادي روند مناس//بي را طي ميكند. وي افزود: بهكارگيري استانداردهاي بينالمللي گزارشگري مال//ي (IFRS) از الزمههاي جذب س//رمايهگذار خارجي در بورس كش//ور است. عضو كميسيون اقتصادي مجلس ش//وراي اس//المي يادآور شد: بايد ش//ركتها و بنگاههاي اقتصادي براساس اس//تانداردهاي بينالمللي گزارشگري مالي صورتهاي مالي خود را ارائه كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.