پرداخت يكهزار و 486 ميليارد ريال سود به سرمايهگذاران

Jahan e-Sanat - - News - ارزيابي

مديريت امور ارتباط با مش//تريان و خدمات الكترونيك ش//ركت س//پردهگذاري مركزي در هفته گذشته بيش از يكهزارو684ميلياردو182ميليونريالانواعسودبه837 سرمايهگذار پرداخت كرد. به گزارش سمات، مديريت امور ارتباط با مشتريان و خدمات الكترونيك شركت سپردهگذاري مركزي همچنين در هفته گذش//ته، تعداد 71 مورد اصالح مش//خصات و تعداد 13 وكالت نامه را تاييد كرد. بر اساس اين گزارش، در معامالت هفته گذشته فرابورس ايران تعداد دو هزار و 992 نفر با اس//تفاده از اوراق حقتقدم تسهيالت مسكن وارد فرآيند دريافت تسهيالت از بانك مسكن شدند. حجم معامالت حقتقدم تسهيالت مسكن در هفته منتهي به هش//تم ارديبهش//ت 95 بيش از 142 ميلي//ون و 627 هزار برگه اوراق بود. معامالت حقتقدم تس//هيالت مسكن از س//ال 89 در ش//ركت فرابورس ايران آغاز شده است كه هماكنون بيش از 20 نماد حقتقدم تس//هيالت مسكن در اين شركت معامله ميشود. براساس بخشنامه بانك مسكن، نرخ س//ود تس//هيالت خريد خانه، فروش اقساطي و جعاله تعمير مسكن از 18/5 به 17/5 درصد كاهش يافته و مدت زمان بازپرداخت تعيين شده است. سقف فردي تسهيالت خريد از محل گواهي حقتقدم استفاده از تسهيالت مسكن در تهران 600 ميليون ريال، در مراكز استانها و شهرهاي باالي 200 هزار نفر 500 ميليون ريال و ساير مناطق شهري 400 ميليون ريال است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.