2 پيشنهاد بورسي شوراي گفتوگو در انتظار نتيجه

Jahan e-Sanat - - News - آمار

يك مقام مسوول در سازمان بورس با بيان اينكه دو پيشنهاد بورسي شوراي گفتوگوي بخشخصوصي و دولت هنوز به جمعبندينهايينرسيده،گفت:موضوعتمديدمعافيتمالياتي افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي داراييها از جمله اين پيشنهادهاست. معاونت نظارت بر ناشران سازمان بورس در گفتوگو با فارس گفت: شوراي گفتوگوي بخشخصوصي و دولت دو پيشنهاد در زمينه اصالح ماده «141» قانون تجارت وتمديدمعافيتمالياتيافزايشسرمايهناشيازتجديدارزيابي داراييها در سالجاري ارائه داده كه هنوز به جمعبندي نهايي نرسيده است. حسن اميري هنزكي با اشاره به جزييات اين دو پيشنهاد افزود: شوراي گفتوگو در زمينه اصالح و بازبيني دوباره ماده «141» قانون تجارت اش//ارهاي داشته مبني بر اينكه به جاي مبنا قرار دادن سرمايه در موضوع ورشكستگي شركتها، جمع حقوق صاحبان سهام مبناي عمل قانون قرار گيرد. وي افزود: در عين حال پيشنهاد شده تا به منظور كمك به برخي شركتها معافيت مالياتي افزايش سرمايه از محل مازاد تجديد ارزيابي داراييها و منظور ش//دن آن در حساب سرمايه به مدت يكسال ديگر تمديد شود. وي با بيان اينكه در صورت جمعبندي بايد اين دو پيشنهاد در مجلس به راي گذاشتهشود،عنوانكرد:اينكهاينپيشنهادهابهصورتمتمم يا اصالحيه بودجه به مجلس شوراي اسالمي ارسال شود، تدبير ديگري است كه پس از جمعبندي شوراي گفتوگو به آنها پرداخته خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.