قيمتسيمانافزایشیافت

واکنش منفی توليدکنندگان به موضعگيري وزارت صنعت؛

Jahan e-Sanat - - News -

در حال//ي كه معاون معدني وزير صنعت هفته گذش//ته اعالم كرد كه قيمت سيمان نباي//د افزاي//ش ياب//د و ب//راي اي//ن كار با توليدكنندگان هماهنگي نداشتهايم. سيمان توسط كارخانهها همچنان با نرخهاي جديد فروخته ميشود.

در وضعيتي كه اكثر صنايع كشور در ركود به سر ميبرند و برخي كارخانهها براي فروش محصول خود با يكديگر رقابت منفي دارند، انجمن سيمان طي روزهاي اخير نسبت به افزايش 15 درصدي قيمت اين محصول اقدام كرد. به اين ترتيب اواخر فروردينماه قيمت سيمان در كشور 15 درصد نسبت به قيمت مصوب قبلي )س//ال (93 افزايش يافت و به گفته شيخان دبير انجمن سيمان، اين افزايش قيمت با هماهنگي دولت انجام شده بود.

شيخان چندي پيش در پاسخ به اين سوال كه آيا مصوبه جديد قيمتگذاري سيمان با تاييد وزارت صنعت يا سازمان حمايت صادر شده است، گفته بود: طبق تصميمي كه در سال 94 گرفته شد، سيمان از قيمتگذاري دولتي خارج شد و تعيين قيمت اين محصول براساس عرضه و تقاضا صورت ميگيرد. وي در پاسخ به اين سوال كه در نهايت بايد براي اعمال نرخ مصوب با سازمان حمايت و وزارت صنعت هماهنگ باش//يد، آيا اين هماهنگي صورت گرفته اس//ت، گفته ب//ود: ما با همه جا هماهن//گ كردهايم، هم وزارت صنعت و هم س//ازمان حمايت. همه را از اين مس//اله مطلع كردهايم.

چند روز پس از صدور اين مصوبه، جعفر سرقيني، معاون معدني وزير صنعت با بيان اينكه نبايد افزايش قيمتي در مورد سيمان اتفاق بيفتد، گفت: در اين زمينه گزارش//ي به ما ارائه نش//ده و نبايد تغييري در قيمت سيمان صورت گيرد.

وي در واكن//ش به صدور مصوبه افزايش 15 درصدي قيمت سيمان از سوي انجمن توليدكنندگان س//يمان اظهار داشت: به ما گزارش//ي ندادهاند و نبايد افزايش قيمتي در مورد اين محصول صورت گيرد.

به گفته س//رقيني، در ح//ال حاضر 83 ميليون تن ظرفيت توليد سيمان در كشور وجود دارد كه باالتر از ميزان مصرف اس//ت و بي//ن توليدكنندگان رقابت منفي ش//كل گرفته است.

اين موض//ع معاون وزير صنعت در حالي اعالم ش//د كه هماكنون س//يمان بر مبناي نرخهاي جديد از سوي كارخانهها به فروش مي رسد. عليمحمد بُد، توليدكننده سيمان در اين مورد با بيان اينكه مصوبه جديد انجمن سيمان باعث ش//د مقدار زيادي از تخفيف كارخانهها در فروش سيمان حذف شود، به فارس گفت: طي دو سال اخير توليد سيمان بيشتر از ميزان مصرف در كشور بوده و بين تولي//د و مصرف تعادل ايجاد ش//ده بود. در چنين شرايطي توليدكنندگان براي فروش محص//والت خود نس//بت به اعم//ال برخي تخفيفها اقدام كردند.

وي تصريح كرد: در چنين وضعيتي، رقابت منفي نيز بين كارخانهها شكل گرفت كه به ضرر صنعت سيمان بود اما با مصوبه انجمن سيمان براي افزايش 15 درصدي قيمت اين محص//ول، اين رقابت برطرف ميش//ود و از نابودي صنعت نيز جلوگيري خواهد شد.

بد با بيان اينكه برخي كارخانهها نسبت ب//ه حذف تخفيفها اقدام كرده و برخي نيز قيمت محصوالتش//ان را افزاي//ش دادهاند، گفت: با مصوبه جديد قيمتگذاري سيمان، از كاهش قيمتها جلوگيري شده و صنعت وضعيت بهتري دارد.

به گفت//ه وي، برخ//ي كارخانهها قيمت محص//والت خود را 15 درص//د، برخي 10 درصد و برخي نيز پنج درصد افزايش دادهاند و بعضي از كارخانهها نيز فقط نسبت به حذف تخفيف فروش خود اقدام كردهاند.

وي تصريح كرد: بهطور كلي قيمت سيمان افزايش يافته و تخفيفها نيز برداشته شده است.

به اين ترتيب مش//خص نيس//ت افزايش قيمت سيمان بر چه اساسي و با هماهنگي كدام مسوول صورت گرفته كه شاهد تناقض بين موضع و عملكرد وزارت صنعت و فعاالن صنعت سيمان هستيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.