كتابشعر»چرخوفلكزندگي«رونماييميشود

Jahan e-Sanat - - News -

مجموعه اشعار بهاره عميدي به زبان انگليسي در كتابي با عنوان »چرخ و فلك زندگي« روز يكشنبه 10 ارديبهشتماه 96 ساعت 18 در بوكلند مركز خريد پاالديوم رونمايي ميشود. در اين كتاب 40 شعر در كنار 40 تصوير كه توسط هنرمندان 22 كشور از سراسر دنيا خلق شده چاپ شده است.

بهاره عميدي، فارغالتحصيل كارشناسي ارشد در رشته روانشناسي مشاوره خانواده، ازدواج و كودك از كالج نوتردام و داراي مدرك دكتراي روانشناسي آموزشي از دانشگاه كاتوليك واشنگتن است. عميدي »شعردرمانگر« است و معتقد است كه كلمات و صدا در فرآيند درمان بسيار موثر واقع ميشوند. عميدي درباره شعردرماني ميگويد: ش//عر درماني ‪(poetry therapy)‬ ش//امل سرودن شعر و خواندن همان ش//عر در جمع است. در شعردرماني افراد تمام احساس//ات و انديش//ههاي آزاردهنده خود را در قالب كلمات به شكل شعر روي كاغذ ميآورند و در جمع ميخوانند. در اين شيوه، هر ورق كاغذ خالي دعوتي اس//ت تا هركسي روح و روان و احساسات قلبي خود را با ش//فافيت روي كاغذ منتقل كند. در اين زمينه در نظر گرفتن دو نكته مهم است: اول در لحظه بودن و انتقال آن احساسات روي كاغذ و دوم ابراز كردن احساسات دروني با كلمات.

عميدي سالهاي بسياري را در آمريكا و خاورميانه صرف كار با جوانان، زنان در خانههاي امن، قربانيان قاچاق انسان و مردان در اردوگاههاي كار كرده است. او جلسات شعر، كارگاهها و سمينارهايي را در دانشگاهها و مدارس با موضوع شعردرماني برگزار كرده است. عميدي همچنين در سيليكون ولي با گروههايي از متخصصان تكنولوژي شركتهاي بينالمللي در زمينه شعردرماني همكاري كرده است.

كتاب »چرخ و فلك زندگي« مجموعهاي از اشعار عميدي را در شش سال گذشته دربر ميگيرد كه در قطع خشتي چاپ شده است. عالقهمندان براي شركت در مراسم رونمايي اين كتاب شعر ميتوانند به بوكلند پاالديوم به آدرس تهران، خيابان مقدس اردبيلي، ميدان الف، مركز خريد پاالديوم، طبقه س//وم مراجعه كنند. اين مراسم از ساعت 18 تا 19:30 با حضور بهاره عميدي شاعر كتاب و تني چند از تصويرگران ايراني كتاب برگزار ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.