روايتي از اثر جديد شياماالن

Jahan e-Sanat - - News -

مهر- كارگردان مطرح و پرطرفدار ژانر فيلمهاي تريلر و ترسناك اعالم كرد در پروژهاي پر از بازيگران مطرح، روايتهاي دو فيلم روانشناختياش را با يكديگر تركيب ميكند. شياماالن با انتشار چند توئيت تاييد كرد كه نهتنها يك دنباله بر كارهاي قبلياش در راه است بلكه اين دنباله قصد دارد روايت دو فيلمويراباهمتركيبكند.اونوشت:71 سالزمانبرداماباالخرهميتوانمبه سواليكههميشهازمنپرسيدهميشودپاسخدهم؛اينسوالكه»ميخواهي دنبالهاي براي »نشكن« بسازي يا نه؟« اكنون پاسخ من اين است: فيلم جديد من هم دنبالهاي براي »نشكن« و هم دنبالهاي براي »شكاف« خواهد بود. اين هميشه يكي از روياهاي من بود كه بتوانم هر دو فيلم را در يك فيلم سوم با هم تركيب كنم. اين دنباله كه عنوان هوشمندانه »گلس« يا »شيشه« براي آن انتخاب شده، يك تريلر كميكبوكي خواهد بود و در آن مجموعه بازيگران پرستارهفيلمهايويبازميگردند.بروسويليسوساموئلالجكسونكهنقش شخصيت االيژا پرايس يا همان آقاي گلس را بازي كرده بود، نزديك به دو دهه پس از اكران فيلم »نشكن« دوباره براي ايفاي نقشهايشان بازميگردند.

»نشكن«كهسال0002 اكرانشددومينفيلمشياماالنپسازموفقيت چشمگير فيلم »حس ششم« بود. اين فيلم داستان رابطه دوگانه بين ديويد دان و آقاي گلس را دنبال ميكند و يك رويارويي نمادين بين يك ابرقهرمان وشخصيتمنفيمقابلشاست.

جيمز مكآووي كه در فيلم »شكاف« محصول 2016 نقش شخصيت كوين وندل كرامب و البته 23 شخصيت جداگانه ديگرش را بازي كرده بود نيز در فيلم جديد بازي ميكند. آنيا تيلور-جوي هم نقش كيسي را ايفا خواهد كرد. شياماالن در توئيتي ديگر نوشت: يونيورسالپيكچرز فيلم »گلس« را روز هجدهم ژانويه 2019 در سراسر جهان اكران خواهد كرد. اين يكي براي راز نگه نداشتن چطور بود!

همانطور كه ميشد انتظارش را داشت، هواداران اين چهره محبوب ژانر تريلركهمدتيپيشسريال»كاجهايخودسر«راساختهبودبسيارهيجانزده هستندواشتياقخودرادرسراسررسانههاياجتماعيبهنمايشگذاشتند.جف كايلي كه يك روزنامهنگار بازيهاي ويدئويي و مجري تلويزيوني است در توئيتر خودنوشت:دنباله»شكاف«و»نشكن«بهعنوانفيلمبعديامنايت؛چهزمان مناسبي است براي زنده بودن. سم جكسون و ويليس هم برميگردند!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.