فيلم كوتاه ايراني به رقابت اوليه اسكار راه يافت

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا- فيلم كوتاه »روتوش« به كارگرداني كاوه مظاهري با كسب جايزه بهترين فيلم كوتاه جشنواره ترايبكا به آكادمي اسكار معرفي شد.

انجمن س//ينماي جوانان ايران اعالم كرد: فيلم كوتاه »روتوش« كه در نخستين حضور بينالمللي در شانزدهمين دوره جشنواره ترايبكا به نمايش درآمد،درنهايتباكسبجايزهبهترينفيلمكوتاهاينجشنوارهموفقبهكسب پنج هزار دالر جايزه نقدي و معرفينامه آكادمي اسكار از اين جشنواره شد و رسما وارد رقابت اوليه جوايز اسكار8102 شد. »روتوش« كه به عنوان نخستين فيلمكوتاهايرانيراهيافتهبهجشنوارهترايبكاپيشازاينموفقبهكسبجوايزي چون سيمرغ بلورين بهترين فيلم كوتاه از جشنواره فجر و بهترين فيلم كوتاه از جشن خانه سينما شده بود و در ادامه حضورهاي بينالمللي خود نيز در بخش اصليپنجاهوهفتميندورهجشنوارهفيلمكراكوفلهستانحضورخواهدداشت. گفتنياستباتوجهبهتمركزويژهآكادمياسكاربهفيلمهايكوتاهمعرفيشده ازسويجشنوارههايآمريكاييونيزاهميتواعتبارجشنوارهترايبكادرجامعه سينماييآمريكا»روتوش«ازشانسباالييدررقابتهاياسكاربرخوردارخواهد بود. كاوهمظاهريكهبهدليلقوانيناخيردولتآمريكاموفقبهحضوردراين جشنواره نشده بود با ارسال ويدئويي ضمن تقدير از هيات داوران جشنواره و ابرازافتخارازاينموضوعكهنخستينجايزهجشنوارهترايبكابافيلمكوتاهاتفاق افتاده، جايزه خود را به تمام مهاجران در سراسر جهان تقديم كرد. در بيانيه هيات داوران اين جشنواره نيز آمده است: فيلم كوتاه »روتوش« براي داشتن آزادي در انتخاب و بازنگري و بازآفريني مرزهاي محوشده و ابهامآميز اخالقيات و درستكاري به مخاطبان امكان طرح ديدگاههاي شخصي از رويدادها و فضاي باز گفتوگو، تفكر و تامل ميدهد. ما يگانگي و وحدت ميان زيباييشناسي و امر اخالقي را در اين فيلم ارج مينهيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.