ريدلياسكات:بيگانگانروزيبهزمينميآيند

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا-كارگردانسرشناسهاليوودياعالمكرد:ايناحمقانهاستكهفكر كنيم ما در دنيا تنهاييم و »موجودات فرازميني« روزي به زمين خواهند آمد.

ريدلي اس//كات، كارگردان سرشناس انگليسي كه فيلم علمي-تخيلي جديدش با نام »بيگانگان: ميثاق« به زودي اكران خود را در سينماهاي جهان آغازميكند،دراظهارنظريعنوانكردكهمتقاعدشدهفرازمينيهاوجوددارند وروزيبهسمتزمينخواهندآمد. اينكارگردانكهنهكارادامهداد:بهوجود »موجودات برتر« اعتقاد دارم و به نظرم اين احتمال حتمي است و متخصصان براينباورندكههماكنونبين001 تا002 موجودكهميتوانندسيرتكاملي شبيه انسان داشته باشند، وجود دارند. از آنجا كه آنها بسيار باهوشتر از ما هستندواگرماآنقدراحمقباشيمكهآنهارابهچالشبكشيمدرمدتسهثانيه نابودمانميكنند. فيلم»بيگانگان:ميثاق«دنبالهفيلم»پرومته«محصولسال 2012 ودرمجموعششمينقسمتازمجموعهفيلمهاي»بيگانگان«استو داستان آن درباره يك كشتي فضايي با هزار استعمارگر منجمد شده است كه در حال حركت به سوي سيارهاي دور هستند اما به صورت تصادفي به يك بهشت ناشناخته برخورد ميكنند اما پس از مدتي سفرشان به يك كابوس اسفبار تبديل ميشود. اسكات تاكنون براي فيلمهاي »سقوط شاهين سياه« ،(2001) »گالدياتور« (2000) و تلما و لوييس (1991) نامزد جايزه اسكار و انجمن كارگردانان آمريكا شده و يك بار نيز با فيلم »مريخي« در سال5102 جايزه انجمن كارگردانان آمريكا را از آن خود كرده است. از ديگر فيلمهاي اين سينماگر97 ساله ميتوان به »اكسدوس«، »مشاور«، »افسانه«، »قلمرو بهشت«، »رابينهود« ...و اشاره كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.