توقف پخش »چشم شب روشن« تا پايان ضبط برنامههاي انتخابات

Jahan e-Sanat - - News -

مهر- ضبط يكي از برنامههاي ويژه انتخابات رياست جمهوري با حضور شش نامزد اين انتخابات در محل استوديوي پخش »چشم شب روشن« به توقف پخش اين مجله تصويري منجر شده است.

از هفته گذشته با توجه به اهميت و اولويت موضوعي اين ويژهبرنامههاي انتخاباتيبرايتماممردمايرانوبهسببهمراهيدربزرگترينرقابتسياسي چهار ساله كشور »چشم شب روشن« پخش نميشود.

بالفاصله پس از پايان توليد اين ويژهبرنامهها، »چشم شب روشن« با اجراي محمد صالحعال و به تهيهكنندگي امير قميشي به آنتن بازميگردد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.