مهاجرت اپراتورهای بزرگ جهان به »کالد«؛ انقالب در صنعت مخابرات

Jahan e-Sanat - - News -

گ/روه فن/اوری- در عصر رایان//ش ابری و پردازشهای مبتنی بر س//اختار کالد )رایانش ابری(، استارتآپها میتوانند سرورهای جدیدی نصب کرده یا تنها با یک کارت اعتباری و چند کلیک س//اده روی ماوس، فضای ذخیرهسازی بخرند.

این موضوع نتیجه نهایی یک روند توسعه در فضای استارتآپهاست که به افزایش سرعت و گسترش بیمرز در دنیای مخابرات و ارتباطات منجر شود.

دنیایی را تصور کنید که در آن استارتآپها میتوانستند به سرعت شبکه بیسیم خودشان را درس//ت کنند تا ش//اید به مال//کان و کاربران خودروهای بدون راننده امکان دسترسی به پهنای باند بیشتری داده یا بتوانند حسگرهای بیسیم بیشتری را با یکدیگر مرتبط کنند.

این در حالی اس//ت که با حرکت اپراتورهای ب//زرگ همچ//ون AT&T ک//ه ی//ک اپراتور آمریکایی است، فرآیند مهاجرت به فضای کالد و مجازیسازی آغاز شده است. حاال این اپراتورها میخواهند تا پایان سال 2017 بیش از نیمی از شبکههایشان مجازی شده باشد.

این روند جهانی در صنعت مخابرات شروع یک تحول جدید و آغاز انقالبی در عرصه شبکههای مخابراتی و ارتباط تحت اینترنت است . حرکتبهفضایمدرن ش//بکهها درست مانند ساختار رایانش ابری به سرعت در حال انعطافپذیرتر شدن هستند. این شبکهها در حال تبدیل شدن به ساختاری نرمافزاری هستند و میتوانند در زمان الزم مورد استفاده قرار گیرند.

این پدیده حاال بهعنوان »کالدیفیکیش//ن« شناخته میشود؛ پدیدهای که در آن یک سرویس به فضای اینترنت یا ابری میرود.

این عب//ارت معموال زمانی به کار میرود که اپلیکیشنها یا س//رویسهای سنتی از ساختار محدودمحلیوداخلیخودشانبهساختارمبتنی بر کالد کامپیوتر شخصی یک کاربر میروند و به این ترتیب بیشتر در دسترس قرار میگیرند.

با این اوصاف مهاجرت شبکههای مخابراتی و ارتباط با فضای تحت اینترنت و کالد همان انقالبی را در صنعت مخابرات ایجاد میکند که سالها پیش در فناوری اطالعات (IT) به وجود آورد.

IT و مخاب//رات از جهات مختلف و مهمی با یکدیگر متفاوت هستند؛ یکی به شدت غیرقابل کنترل اس//ت و دیگری به شدت تحت نظارت دولت.ظرفیتپردازشکامپیوتریازنظرتئوریک نامحدود اس//ت، برخالف ام//واج رادیویی که به س//ختی میتوان از آنها به شکلی موثر استفاده کرد. شبکههای مخابراتی حاال به شکلی جدی و عمیقتر به دنیای فیزیکی گره خوردهاند.

بنگ//ت نوردس//تورم از ش//رکت مش//اوره و تحقیقات//ی Northstream در ای//ن م//ورد میگوید: »ش//ما نمیتوانید برجهای مخابراتی و رادیوی//ی را به یک س//اختار نرمافزاری تبدیل کنید.«دیتاسنترهاومراکزدادهشرکتهایبزرگ ارائهدهنده خدمات رایانش ابری ش//امل هزاران س//رور ارزانقیمت هس//تند که با پردازندههای استاندارد کار میکنند.

در مقابل اما شبکههای مخابراتی مجموعهای از صدها کامپیوتر مختلف با تراشههای پردازشی ویژه و تخصصی هستند که هر کدام مسوولیت عملک//رد متفاوتی از پیامه//ای متنی گرفته تا کنترل آنتندهی را بر عهده دارند. با این اوصاف اگر نگوییم سالها، باید بگوییم ماهها زمان الزم است تا یک سرویس جدید در یک شبکه جدید ایجاد شود.

با این ح//ال اما نیروه//ای قدرتمندی برای ایجاد این تغییرات تالش میکنند. از نظر فنی و تکنیکی، روش فعلی ایجاد شبکههای مخابراتی با وجود ترافیکی که همچنان به سرعت افزایش پیدامیکند،محکومبهشکستاست.نسلبعدی تکنولوژیهای بیسیم یعنی G به شبکههای مخابراتی انعطافپذیرتری نیاز دارند.

با این وجود به عقیده استفان ترال از شرکت تحقیقات بازار‪،IHS Markit‬ مهمترین عامل برای فرآیند کالدیفیکیشن یا مهاجرت به فضای کالد، عامل اقتصادی اس//ت. اپراتورهای موبایل باید به شکل جدی هزینهها را کاهش دهند چون رش//د استفاده از موبایلهای هوشمند از جهات مختلف به کاهش قیمت سرویسهای موبایلی منجر شده است.

این تغییر در کنگره جهانی موبایل امس//ال که در ماه فوریه در ش//هر بارس//لون برگزار شد، کامال مشهود بود. غرفههای مربوط به سازندگان تجهیزات با طرحهایی که تکنولوژیهای جدید NFV )مجازیسازی عملکرد شبکه( و SDN )شبکههای مبتنی بر نرمافزار( را نشان میدادند، پوشیده ش//ده بود. این تکنولوژیها شبکههای مخابرات//ی خ//اص را در فرآین//دی ک//ه به آن مجازیس//ازی میگویند، ب//ه نرمافزارهای ویژه تجهیزمیکنند.

بسیاری از ش//بکههای مخابراتی قبال این فرآین//د مجازیس//ازی را در هس//ته اصل//ی خودش//ان داش//تهاند. ب//ا این ح//ال اما حاال مجازیسازی به بخشهای مختلف شبکههای مخابراتی مانند آنتندهی یک ش//بکه موبایل هم رس//یده است. این شبکهها معموال بهطور مستقیم به نزدیکترین کامپیوترهایی متصل میش//وند ک//ه س//یگنال رادیوی//ی را کنترل میکنند.

ب//ا ای//ن ح//ال بعض//ی از اپراتوره//ا مانند ‪SK Telecom‬ کرهجنوب//ی در ح//ال تلفیق و یکی ک//ردن این واحدهای باند س//یگنال در یک دیتاسنتر مرکزی هس//تند. الکس چویی، مدیر ارشد تکنولوژی شرکت ‪SK Telecom‬ میخواه//د س//یگنال رادیویی بع//د از رایانش، ذخیرهس//ازی و شبکه، چهارمین جزء از بخش رایانش ابری یا کالد باشد. رقابتشرکتهایبزرگنرمافزاری بزرگترین اپراتور آمریکا یعنی AT&T شاید زودتر از اپراتورهای دیگر فرآیند مهاجرت به فضای کالد و مجازیسازی را آغاز کرده است. حاال این اپراتور میخواهد تا پایان س//ال 2017 بیش از نیمی از شبکهاش مجازی شده باشد. در مناطقی که این اپراتور سیس//تمش را بهروزرسانی کرده باشد، حاال میتواند تنها با دانلود یک نرمافزار به شبکه اصلی اضافه شود.

اندر فوئتش، مدیر ارش//د تکنولوژی شرکت AT&T در ای//ن م//ورد میگوی//د: »به جای فرستادنیکتکنیسینبرایاضافهشدنبهشبکه اصلی، میتوانیم از یک ماش//ین مجازی کمک بگیریم.« جالبتر اینکه این شرکت برای حفظ اعتبار و جایگاه خودش در بازار برنامهای را عرضه کرده است که بخشهای تازه مجازیسازی شده شبکهاش را بهعنوان یک نرمافزار متنباز مدیریت میکند. این برنامه اساسی حاال بهصورت رایگان در دسترس کاربران است.

اگر این برنامه بهصورت گسترده مورد استفاده قرار گیرد، به اپراتورهای شبکهای امکان استفاده از ابزارهای ارزانتر را میدهد؛ درست مانند رشد سیستمعامل متنباز لینوکس در دهه گذشته که به اس//تفاده گس//ترده از آن در دیتاسنترها منجر شد.

با این حال به عقیده ماکوس ولدون، مدیر ارشد تکنولوژی ش//رکت نوکیا، بسیاری از بخشهای یک شبکه قابل مجازیسازی نیستند و همیشه نیاز به سختافزارهای خاص از قبیل پردازندهای برای مدیریت بستههای اطالعاتی با سرعت بیشتر هست. با این حال همچنان نوکیا و شرکتهای مخابراتی و س//ازنده تجهی//زات مرتبط در حال بهکارگیری فرآیند مجازیسازی هستند.

آنها در آیندهای نهچندان دور درآمد کمتری از مح//ل فروش س//ختافزارها و نگه//داری و پشتیبانی خدمات مرتبط با آنها خواهند داشت در حالی که این بخش در حالحاضر بیشترین درآمد این شرکت را تامین میکند. آنها همچنین بای//د همزمان تجارت نرمافزار خودش//ان را هم تقویتکنند.

به گزارش آیتی ایران، فرآیند مجازیسازی و مهاج//رت به فض//ای کالد احتماال مقدمهای ب//رای ورود تازهواردهای//ی ب//ه این ح//وزه هم خواهد بود. برای مثال هر دو ش//رکت آمریکایی ‪Affirmed Networks‬ وMavenir در حال توس//عه نرمافزاری هستند که شبکهها را بینیاز از س//رورها مدیری//ت کند. اگر تاریخچه رایانش ابری یک راهنما باشد، جهان مخابرات هم احتماال شاهد رشد بازیگران جدیدی مانند بازوی رایانش ابری غول تجارت الکترونیک جهان یعنی ‪Amazon Web Services‬ خواهد بود.

ج//ان دالنی یکی از کارشناس//ان موسس//ه تحقیقاتیIDC در این مورد معتقد است مانع بزرگ بر سر راه مهاجرت اپراتورها به فضای ابری احتماال سیگنالها و امواج رادیویی هستند که بازیگران تازهوارد همچنان مجبور به خرید مجوز اس//تفاده از آنها خواهند بود. ب//ا این وجود یک کارآفرین باهوش احتم//اال میتواند راهی برای ترکیب م//وارد مفید و مهمی مانند امواج بدون مجوز، ش//بکههای فیبرنوری و پردازش//گرهای بزرگ پیدا کند تا بتواند ارتباط موبایلی ارزانتری را ارائه دهد.

اس//تارتآپهایی مانند FreedomPop و ‪Republic Wireless‬ در حالحاض//ر س//رویسهای موبایل//ی »اولی//ن وایفای« را ارائه میدهند که با استفاده از شبکه موبایلی به عنوان پش//تیبان، تماسها و اطالعات را از طریق هاتاسپاتهای وایفای ارسال میکند. ب//ه این ترتی//ب خدمات مخابرات//ی احتمالی ش//رکت آمازون لزوما نباید از دنیای مخابرات متولد ش//ود. با این اوصاف حضور اپراتورهای بزرگ و غولهای اینترنتی مانند فیسبوک که گنجینه بزرگی از کاربران و مصرفکنندگان را در اختیار دارند، میتوانند در آیندهای نهچندان دور ب//ا مهاجرت به فضای مدرن رایانش ابری و کالد امکان ارتباطات مخابراتی را هم فراهم کنند. به این ترتیب در سالهای آینده جهان مخاب//رات جری//ان روانتر و بهت//ری را مانند آنچه آیتی در این سالها تجربه کرده است، خواهد داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.