رونمایی از کتاب قاره ششم و هنرهای دیجيتال در همایش روابط عمومي الكترونيك

Jahan e-Sanat - - News -

کتاب »قاره ششم و هنرهای دیجیتال« در دوازدهمین همایش روابط عمومی الکترونیک با حضور پیشکسوتان و اساتید برجسته ارتباطات و رسانه کشور رونمایی شد.

این کتاب به قلم علی مصریان و با دو مقدمه از پروفس//ور علیاکبر فرهنگی، چهره ماندگار مدیریت و استاد برجسته دانشگاه تهران و مدیر گروه مدیریت رسانه دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران و همچنین دکتر سیدوحید عقیلی، رییس دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه دانشگاه آزاد اسالمی به چاپ رسیده است.

پروفسور علياکبر فرهنگي در آیین رونمایي از این کتاب گفت: نطفه فکري این کتاب از چندسال پیش شکل گرفت و آقاي مصریان، نویسنده کتاب این نظریه را مطرح کردند که با پیدایش فضاي مجازي، تعداد قارهها دیگر پنج نیست و قاره ششمي نیز اضافه شده است.

پروفسور فرهنگي که پیشگفتاري بر کتاب »قاره ششم و هنرهاي دیجیتال« نوش//ته اس//ت، افزود: اگر به آمار و ارقام کاربران ش//بکههاي اجتماعي توجه کنیم، به جرات ميتوان گفت که قاره ششم از پنج قاره قبلي بزرگتر و پرجمعیتتر نیز هست.وي در ادامه با طرح این پرسش که فلسفه حاکم بر قاره ششم و دنیاي دیجیتال چیست، اظهار کرد: اعتقاد داریم اگر بخواهیم این فلسفه را به شکل سازماني تشریح کنیم، باید چهار منظر هستيشناسي، معرفتشناسي، هویت و روششناسي این فلسفه را در نظر بگیریم.پروفسور فرهنگي در پایان گفت: هستيشناسي در دنیاي دیجیتال علمي شده و الزم است روابط عموميها این هستيشناسي را براساس قاره ششم و دنیاي دیجیتال به روز و هماهنگ کنند.

مصریان در کتاب »قاره ششم و هنرهای دیجیتال« ابتدا به این موضوع پرداخته است که گسترش دنیای مجازی، زمینه ایجاد قاره دیگری را در کنار پنج قاره اصلی فراهم آورده است و هر یک از ساکنان پنج قاره اصلی که بخواهند هرگونه فعالیتی در زمینههای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی ...و داشته باشند، باید قطعهای زمین در قاره ششم برای خویش داشته باشند.در این کتاب آمده است که جریانسازی و حضور قوی در قاره ششم تخصص و هنری نیاز دارد که به آن هنر دیجیتال اطالق میشود.

وی ضمن تبیین مختصات قاره ششم و تاثیرات آن بر جهان ارتباطات، به معرفی هنرهای دیجیتال پرداخته و قابلیتهای این هنر را مورد واکاوی قرار داده اس//ت.در این کتاب نگارنده کوشیده است بسیاری از گزارهها، مفاهیم، امکانات و فناوریهای جدید و نیز بسترهای اجتماعی، فرهنگی و جامعهشناختی مربوط به قاره ششم و جهان دیجیتال همراه با مبانی علمی و فنی در این زمینه را ارائه دهد.

این نخستین باری است که مبانی هنرهای دیجیتال در عصر رسانه به طور جامع به زبان فارسی در قالب یک کتاب تشریح شده و در اختیار عالقهمندان و فعاالن این حوزه قرار میگیرد.

علی مصریان یکی از فعاالن حوزه ارتباطات و رسانه و دارای مدرک کارشناسی نرمافزار کامپیوتر، کارشناسی ارشد مدیریت تحول و دانشجوی دکترای مدیریت رسانه است.

کتاب »قاره ششم و هنرهای دیجیتال« در آستانه برگزاری سیامین نمایش//گاه بین المللی کتاب تهران در 14 فصل و 222 صفحه توس//ط انتشارات سیمای شرق وارد بازار نشر خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.