همکاري اصفهان و برلين در بخش پزشکي و دارويي تقويت ميشود

Jahan e-Sanat - - News -

پرسنلامورمشتركينباغملكسالگذشتهحدود003فقرهاشتراكغيرمجاز راشناساييكردندوتاكنونحدود012 فقرهازآنهاراتبديلبهمجازكردهاند.

طيدوماهگذشتهدرشهرستانباغملك17 فقرهانشعابآبواگذار،95 كنتورخرابتعويضو022 مترنيزاصالحشبكهانجامشدهاست.

همچنين با تالش پرسنل واحد بهرهبرداري آبفاي باغملك و نيز استادكاران واحد تعميرات ستاد و همكاري مديريت تعميرگاه مركزي پس از چندين سال ديزل ژنراتورهاي موجود در شهرستان راهاندازي شد و در مدار قرار گرفت.

دونفرازكارمندانشركتسهاميبرقمنطقهايخوزستانتوسطآرشكردي به عضويت كارگروه بررسي پديده اثر ريزگردها در صنعت برق منصوب شدند.

آرش كردي طي احكام جداگانهاي رضا جعفري و هادي رخ فروز را به مدت دو سال به عنوان نماينده و عضو كارگروه بررسي پديده اثر ريزگردها در صنعت برقمنصوبكردتازيرنظرمعاونبرنامهريزيواموراقتصاديشركتتوانيرانجام وظيفهكنند.ويدرحكمانتصاباينافرادآوردهاست:اميداستدرانجاموظايف محوله موفق و مويد باشيد. گفتني است، رضا جعفري هماكنون به عنوان مدير امور بهرهبرداري ناحيه جنوب و هادي رخ فروز نيز به عنوان كارشناس مسوول تجهيزاتدردفترفنيشبكهمشغولبهكارهستند.

رحي//م عطاييپور، مدي//ركل فني و حرفهاي گي//الن به همراه هي//ات همراه ب//ا رييس هياتمديره و مديرعامل س//ازمان منطقه آزاد انزلي ديدار كردند و در راستاي توسعه همكاريهاي مشترك و برگزاري دورههاي آموزش//ي مهارت آموزي به گفتوگو و تبادل نظر پرداختند.

رييس هياتمديره سازمان در اين نشست با اشاره به فعاليت گسترده شركتهاي دانشبنيان و صنايع هاي تك در اين منطقه، حمايتهاي س//ازمان از راهاندازي فاز نخس//ت كارگاه تخصصي برگزاري دورههاي آموزشي سوالر يا سلولهاي خورشيدي در شهرك صنعتي اين منطقه طي ماه آينده را در راستاي اجراي سياستهاي اقتصاد مقاومتي در منطقه آزاد انزلي اعالم كرد.

مس//رور با اش//اره به حمايتهاي س//ازمان منطقه آزاد انزلي از فعاليتهاي آموزشي و مهارت آموزي در منطقه تصريح كرد: اش//تغالزايي بدون مهارتآموزي ميس//ر نيس//ت و معتقديم از آموزش فناوريهاي نو و انتقال تكنولوژي كه كاراييهاي الزم را دارند بايد حمايت ش//ود چراكه در رش//د بهرهوري نيروي انس//اني منطقه موثر هستند و در اين راستا با راهاندازي مركز آموزش و مونتاژ پرينترهاي سه بعدي در مركز ارتقاي مهارت منطقه با همكاري مشترك دو سازمان موافق هستيم.

هيات تجاري برلين آلمان در بخشهاي پزش//كي، دارويي و خدمات بهداش//تي با عضو رييس//ه اتاق بازرگاني اصفهان با هدف توسعه همكاريهاي دو طرف ديدار و گفتوگو كردند.

قاس//معلي جباري، عضو هيات رييس//ه اتاق بازرگاني اصفهان در اين ديدار گفت: اصفهان در بخشهاي صنعتي، كشاورزي و پزشكي يكي از استانهاي پيشرو است كه ميتواند با برلين روابط نزديك تجاري و سرمايهگذاري برقرار كند.

وي اضافه كرد: اصفهان با داش//تن مراكز آموزش پزش//كي، واحدهاي توليدي دارويي و لوازم پزش//كي ايران ميتواند زمينه همكاريهاي چندبخشي ايران و آلمان را فراهم سازد.

جباري با انتقاد از كاهش مراودات تجاري ايران و آلمان گفت: آلمان مهمترين شريك تجاري ايران در يك دهه اخير بوده ولي به دليل تحريمهاي اقتصادي روابط تجاري به حداقل رسيد.

گرت اشميتر، رييس هيات تجاري آلمان در اين ديدار با اشاره به ظرفيتهاي اصفهان در زمينههاي مختلف گفت: هيات تجاري برلين متشكل از توليدكنندگان تجهيزات آزمايشگاهي، تداركات و لجستيك دارويي، تكنولوژي وكيوم، اندازهگيري اپتيك، آناليز ذرات و لوازم پزشكي است كه خواستار بررسي شرايط همكاري تجاري با ايران بهويژه اصفهان است.

وي اضاف//ه ك//رد: محدوديت//ي در رواب//ط تجاري با ايران نيس//ت و ش//ركتهاي آلماني آم//اده برقراري ارتباط ب//ا همتايان ايران هستند.

در پايان اين ديدار نمايندگان ش//هرك علمي تحقيقاتي اصفهان و مركز خدمات س//رمايهگذاري خارجي اصفهان به مذاكره با شركتهاي آلماني پرداختند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.