برگزاري چهارمين مراسم قرعهكشي همراه اول در استان مركزي

Jahan e-Sanat - - News -

شهرداريگرگانبامشاركتبخشخصوصي،يكفروندهواپيمايپهنپيكر كه عمر پروازي آن به پايان رسيده را در پارك جنگلي ناهارخوران به رستوران و مركزآموزشدانستنيهايهواييتغييركاربريميدهد.

مدير بهرهبرداري و نگهداري از تاسيسات آبي شركت آب منطقهاي گلستان از رهاسازي بخشي از آب سد گلستان به منظور تامين نياز آبي كشاورزان در محدودهپاييندستسدگلستانوسدوشمگيرخبرداد.شعبانرسولياظهار داشت:عملياترهاسازيآبسدگلستان،ساعت8 صبحروزچهارشنبهمورخ 6 ارديبهشتآغازشدوبههميندليلازكشاورزانواهاليمنطقهخواستهشد از نزديك شدن به حريم رودخانهها و پاياب سدها خودداري كنند. وي تصريح كرد:شركتآبمنطقهايگلستانهموارهقبلازرهاسازيآبازپايابومخازن سدها، از طريق اطالعيه فوري به حاشيهنشينان در خصوص نزديك نشدن به بستررودخانههاهشداردادهاست.

ن//ازككار، مدير كل راهداري و حملونق//ل جادهاي گيالن در نشست كارگروه ترانزيت گفت: سال گذشته 545 هزار و 820 تن كاال از استان ترانزيت شده است كه از اين مقدار 430 هزار 248و تن از مرز آستارا و 511هزار و275تن از مرز انزلي ترانزيت شده است.

اي//ن مقام مس//وول افزود: طي اين م//دت 169 هزار و 761 تن كاالي ترانزيتي از مرزهاي استان وارد 376و هزار و 59 تن كاالي ترانزيتي از اس//تان خارج شده كه به ترتيب ترانزيت ورودي استان 84درصد كاهش و ترانزيت خروجي از استان 60 درصد رشد داشته است.

وي در ادامه انواع الس//تيك و تخته و ش//كر را عمدهترين كاالهاي ترانزيت ش//ده طي مدت يادش//ده ذكر كرد.

نازككار خاطرنش//ان كرد: در اين مدت 012هزار و547تن كاال توس//ط ناوگان جادهاي وارد كشور شده كه تماما از مرز آستارا بوده و نسبت به سال قبل 71درصد كاهش داشته است. عمده كاالهاي وارداتي مرز آستارا در سال گذشته نيز انواع تخته، سبوس و خوراك طيور بوده است.

مديركل راهداري و حملونقل جادهاي اس//تان اظهار داش//ت: طي اين مدت همچنين بالغ بر 504 هزار تن كاال از اين مرز صادر شده كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته چهار درصد رشد داشته است، ميوه و ترهبار، انواع كاشي و پلياتيلين نيز عمده كاالهاي صادر شده از مرز آستارا در سال گذشته بودند.

با حضور فراهاني، مشاور كسب وكار مدير مخابرات منطقه مركزي، نمايندگان ادارات حراست، بازرسي و روابط عمومي مخابرات و جمعي از اصحابرسانه استان، چهارمين قرعهكشي مشتركين خوشحساب همراه اول در استان مركزي برگزار شد.

در اين مراسم كه در آخرين سهشنبه سال 95 انجام شد، رييس اداره مشتركين تلفن همراه منطقه مركزي گفت: در اين مرحله كه چهارمين مرحله از قرعهكشي مذكور است، مشتركيني كه از تاريخ يكم ديماه 95 تا سيام بهمنماه 95 به عنوان مشترك خوشحساب در ليست شركت ثبت شدهاند و آيتمهاي مورد نظر را دارا بودند در قرعهكشي شركت داده شدهاند.

حبيبي افزود: در اين دوره، تعداد يكصد و25 هزار و 295 مشترك همراه اول، مشمول قرعهكشي شناخته شدهاند و تعداد 27جايزه را از آن خود كردند.

وي توضيح داد: مشتركين خوشحساب به چهار دسته تقسيم شدهاند كه دسته اول شامل مشتركيني است كه قبوض خود را به موقع )پيش از بيس//ت و يكم بهمنماه( پرداخت كردند و دس//ته دوم كساني هستند كه خطوط تلفن همراه آنان به علت بدهي قطع بوده و با پرداخت بدهي خود در قرعهكشي شركت داده شدهاند.

رييس اداره مشتركين تلفن همراه منطقه مركزي اضافه كرد: مشتركيني كه قبوض خود را تقسيط و قسطها را در تاريخ مقرر پرداخت كردهاند سومين دسته از خوشحسابها را تشكيل ميدهند و دسته چهارم نيز گروهي از مشتركين هستند كه به هردليل پيش از اين بدهي خود را پرداخت نكرده بودند و خطوط تلفن همراه آنان تخليه ش//ده بود و س//پس با واريز بدهي خود مجددا تلفن آنها وصل شده و در ليست مشموالن قرعهكشي قرار گرفتند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.