پيشرفت69 درصديپروژههايمسکنمهر

Jahan e-Sanat - - News -

قائممقام وزير راهوشهرسازي در امور مسكن مهر گفت: هفته آينده تعداد زيادي از واحدهاي مسكن مهر در شهرهاي مختلف افتتاح ميشود و افتتاح اين واحدها ربطي به انتخابات رياستجمهوري ندارد.

احمد اصغري مهرآبادي از پيشرفت 96/3 درصدي پروژه مسكن مهر در كل كشور خبر داد و گفت: در حال حاضر 110 هزار واحد آماده افتتاح است كه با افتتاح آنها بيش از 850 هزار واحد به دولت يازدهم اختصاص پيدا ميكند.

وي با تأكيد براين نكته كه جمع واحدهاي تحويلي به متقاضيان مسكن مهر در دولت قبل به 690 هزار واحد ميرسد، گفت: در حال حاضر دو ميليون و 62 هزار واحد مسكن مهر داراي متقاضي است كه اكنون 111 هزار واحد آن فاقد متقاضي و 126 هزار واحد در مرحله نيمه تمام قرار گرفته است.

به گفته مهرآبادي درحال حاضر كمتر از 100 هزار واحد در مرحله سفت و ن//ازككاري بوده كه تالش داريم تا پايان امس//ال تمام پروژهها از جمله واحدهاي مسكن مهر شهر جديد پرديس به پايان برسد.

مهرآبادي افزود: خوش//بختانه دولت در اواخر س//ال گذشته موفق شد هش//ت هزار ميليارد ريال)008 ميليارد تومان( اس//ناد خزانه براي تكميل آب و برق واحدهاي مسكن مهر در اختيار وزارت نيرو قرار دهد و دو هزار ميليارد ريال) 200 ميليارد تومان( نيز نقدي براي آمادهسازي اين واحدها به وزارت راهوشهرس//ازي پرداخت كند كه از آن يك هزار و 300 ميليارد ريال)031 ميليارد تومان( براي اتمام واحدهاي مسكن مهر به شهر جديد پرديس اختصاص يافت.

قائم مقام وزير راهوشهرس//ازي در امور مس//كن مهر يادآور ش//د: پروژه مس//كن مهر ابتدا براي ساخت يك ميليون و 500 هزار واحد آغاز شد، اما در اج//را به دو ميليون و 300 ه//زار واحد در دولت دهم افزايش يافت كه هماكنون دو ميليون و 62 هزار واحد آن داراي متقاضي و 111 هزار واحد بدون متقاضي است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.