سرمايهگذاري058 ميليوندالريدربندرچابهار

Jahan e-Sanat - - News -

مهر- مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي نسبت به افتتاح فاز نخست بندرچابهاربعدازانتخاباترياستجمهوريابرازاميدواريكردوگفت:افتتاح اين بندر با حضور مقامات كشورهاي منطقه برگزار خواهد شد.

محمد سعيدنژاد با اشاره به آخرين وضعيت بندر چابهار اظهار داشت: هماكنون بهرهبرداران ارزيابي كيفي شدهاند و ظرف يك يا دو هفته آينده درخواست ارائه قيمت پيشنهادي از سوي سازمان بنادر و دريانوردي مطرح و پيمانكارنهاييپسازارزيابيقيمتپيشنهاديانتخابميشود. ويبابيان اينكه »انتخاب پيمانكار اين پروژه كار سخت و حساسي است« گفت: در آن واحدسرمايهگذارخارجيبايددركناراپراتورداخليقرارگيرد.ازاينروفرآيند تبديل شدن نتيجه كار اين دو به ارائه يك كار مشترك ايراني / خارجي زمانبر بوده و به همين دليل فرآيند ارزيابي به همين دليل طوالنيتر شد.

معاون وزير راهوشهرسازي با اشاره به سرمايهگذاريهاي صورتگرفته در اين پروژه بيان كرد: در چابهار بخشي از سرمايهگذاري توسط سازمان بنادر و دريانوردي به مبلغ003 ميليون دالر تحت قراردادي با قرارگاه سازندگي خاتماالنبيا)ص(انجامشده،همچنين304 ميليوندالربهطورمشتركاز محلصندوقتوسعهمليوسازمانبنادرو051 ميليوندالرتحتقرارداد ميان س//ازمان و طرف هندي و 85 ميليون ديگر نيز در قالب قرارداد بين ايران و هند به صورت BOT انجام شده است كه مجموع آن به حدود058 ميليوندالرميرسد.

مديرعاملسازمانبنادرودريانورديبابياناينكهوجودشركتهايداخلي و خارجي در كنار هم در بندر شهيد رجايي فرآيند انتخاب اپراتور فاز اول اين بندرراطوالنيكرد،افزود:فازسومبندرشهيدرجايينيازمندسرمايهگذاري 300 ميليون دالري است و فاز دوم آن به سرمايهگذاري زيادي نياز ندارد.

سعيدنژادبااشارهبهزمانافتتاحبندرشهيدبهشتيچابهارگفت:افتتاحاين بندر قرار بود با حضور مقامات ارشد كشورهاي منطقه انجام شود كه طبيعتا نياز به زمانبندي و برنامهريزي داشت اما با توجه به مقارن شدن اين مراسم باانتخاباترياستجمهوريبهنظرميرسدبهترينتصميمموكولكردناين مراسم به بعد از انتخابات رياستجمهوري بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.