كاهش85درصدي صادرات نفت از بنادر

Jahan e-Sanat - - News -

مهر-براساسآماراعالميسازمانبنادرودريانوردي،فروردينماهامسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، ميزان تخليه و بارگيري انواع كاالي نفتي و غيرنفتيكاهش6/11 درصديداشتهاست.

بر اساس آمار سازمان بنادر و دريانوردي در خصوص وضعيت تخليه و بارگيريكاالينفتيوغيرنفتيازبنادرايران،درفروردينماهسالجارينسبت بهمدتمشابهسالگذشته،كاهش6/11 درصديراتجربهكردهايم.

اين در حالي است كه در اين بازه زماني يكماهه، ميزان بارگيري كاال در بنادر ايران6/4 درصد رشد داشته اما در خصوص تخليه كاال ما با رشد4/9 درصديمواجهيم.بنابراينكفهوارداتسنگينترازصادراتكشوربودهاست بهگونهايكهبراساسهمينگزارش،درفروردين69 حدود6/1 درصدبيشتر از فروردين 95 واردات داشتهايم. از سويي با توجه به اينكه تنها 0/5 درصد صادرات ما رشد داشته، تراز تجاري ايران -1/5 درصد به سود واردات بوده است. نكته مثبت اين گزارش آماري سازمان بنادر و دريانوردي در خصوص ترانزيت كاال از طريق بنادر ايران است كه رشد حدود 25 درصدي نسبت به پارسال را شاهديم.

با اين حال آنچه بيش//تر از همه اظه//ارات مقامات دولتي در خصوص افزايش فروش نفت را زير سوال ميبرد، اين بخش از گزارش سازمان بنادر در خصوص بارگيري و صادرات محموالت نفتي از بنادر ايران به مقاصد بنادر ديگركشورهاست.براساساعالمسازمانبنادر،ميزانبارگيريموادنفتيدر بنادردريكماههفروردين69،6/55-درصدافتداشتهوميزانصادراتمواد نفتينيز5/85-درصدنسبتبهفروردين59 سقوطكردهاست.حتيميزان ترانزيتموادنفتيدراينماهنسبتبهمدتمشابهسالگذشته،5/33-درصد كاهش داشته كه نشاندهنده افت درآمد قابل مالحظه ايران از ترانزيت مواد نفتي توليدي كشورهاي همسايه از طريق بنادر ايران است.

يكي ديگر از اتفاقات عجيب در بنادر مسافري ايران در فروردينماه امسال كه معموال دوره پيك مس//افرت دريايي است، افت شديد -28/9 درصدي س//فرهاي دريايي است؛ به اين معنا كه امسال سفرهاي دريايي يك سوم ميزان مسافرتهاي دريايي فروردين سال گذشته بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.