انعقاد 20 هزار قرارداد آتي

Jahan e-Sanat - - News -

در اولي//ن هفته منتهي به 7 ارديبهش//تماه، 338 هزار و 11 تن انواع كاال به ارزش بيش از شش هزار و 209 ميليارد ريال در بازار فيزيكي بورس كاالي ايران مورد دادوستد قرار گرفت. به گزارش بورس كاال، طي هفت//ه مذكور در تاالر داخل//ي و صادراتي محصوالت صنعت//ي و معدني، 95 ه//زار و 975 تن انواع كاال به ارزش 2 هزار و 165 ميليارد ريال معامله شد. در اين ت//االر 90 هزار و 805 تن ف//والد، دو هزار و 850 تن مس، 200 تن آلومينيوم، 120 تن كنسانتره موليبدن، بيش از 17 كيلوگرم ش//مش طال و دو هزار تن كك از سوي مش//تريان خريداري شد. همچنين در هفته معامالت//ي مذكور در دو بخش داخلي و صادراتي تاالر فرآوردههاي نفتي و پتروشيمي، 212 هزار و 326 تن ان//واع كاال به ارزش بيش از س//ه هزار و 547 ميليارد ريال به فروش رسيد. در اين تاالر 36 هزار و 969 تن ان//واع قير، 53 هزار و 459 تن مواد پليمري، 74 هزار و 500 تن وكيومباتوم، 15 هزار و 500 تن لوبكات، 17 هزار و 956 تن مواد شيميايي، 13 هزار و 100 تن گوگرد، 500 تن عايق رطوبتي، 20 تن آرگون و 322 تن روغن به فروش رس//يد. تاالر محصوالت كشاورزي بورس كاالي ايران نيز در اولين هفته ارديبهش//تماه شاهد معامله 28 هزار و 385 تن انواع كاال به نزديك ب//ه ارزش 484 هزار و 162 ميليارد ريال بود. در اين تاالر فروش 13 هزار و 850 تن گندم، 11 هزار و 425 تن شكر سفيد، 500 تن كنجاله، هزار و 700 تن روغن خام و 910 تن ذرت دامي مش//اهده شد. در هفتهاي كه گذش//ت و در بازار فرعي بورس كاالي ايران، هزار و 325 ت//ن پتاس )كلريد پتاس//يم( و ضايعات فلزي دادوس//تد شد. همچنين هفته گذشته كه اولين هفته ارديبهش//تماه محسوب ميش//د، بهاي سكه در بازار نقدي و آتي نوس//ان كمتري را نسبت به فروردينماه تجربه كرد اما ب//ه عقيده تحليلگران اين روند موقتي اس//ت و بازار س//كه عالوه بر اونس و دالر تحت تاثير واكنشهاي سياس//ي داخلي قرار خواهد گرفت. طي فروردينماه حدود 2100 ميليارد تومان سكه معادل 150 هزار و 724 قرارداد در بورسكاال خريداري شد ك//ه بهنظر ميرس//د اين رونق در ارديبهش//تماه نيز تكرار ش//ود چراكه از ابتداي امس//ال قيمت هر سكه بهار آزادي در بازار نقدي بهطور مداوم در حال رش//د ب//وده و هيجان//ات بازار در ماه آت//ي معامالت را براي خريداران جذابتر خواهد كرد. از س//ويي در بازارهاي بينالملل//ي نيز با توجه به وضعي//ت اقتصادي جهان بس//ياري از تحليلگران پيشبيني ميكنند قيمت طال در هفتههاي آينده رشد بيشتري را تجربه خواهد كرد و در صورت اين رش//د نرخ در بازارهاي جهاني قيمت س//كه بهار آزادي در بازارهاي داخلي نيز روند مثبتي را تجربه ميكند.

در آگهی مناقصه شماره م . م/ ش/96/105 شركت بهره برداری نفت و گاز ش//رق كه نوبت اول آن در تاريخ 96/2/2 و نوبت دوم در تاريخ 96/2/4 چاپ گرديد شماره مجوز نفت ذكر نشده بود كه بدينوسيله به شماره مجوز 1396.277 اصالح می گردد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.