تحرك اندك پرتفوي »وصنا«

Jahan e-Sanat - - News -

سرمايهگذاري گروه صنايع بهشهر ايران در دوره يكماهه منتهي به 30 اسفندماه 95 خريدار و فروشنده سهام چند شركت بورسي بود و از اين بابت سودي كسب نكرد. شركت سرمايهگذاري گروه صنايع بهش//هر ايران صورت وضعيت پرتفوي سرمايهگذاريها در دوره يكماهه منتهي به 30 اسفندماه 95 را با سرمايه يكهزار و 560 ميليارد ريال به صورت حسابرسينشده منتشر كرد. شركت سرمايهگذاري گروه صنايع بهشهر ايران در دوره يكماهه منتهي به اسفندماه تعدادي از سهام چند شركت بورسي را با بهاي تمامشده 18 ميليارد و 698 ميليون ريال به مبلغ 18 ميليارد و 620 ميليون ريال واگذار كرد و از اين بابت معادل 78 ميليون ريال زيان كسب كرد. اين شركت طي دوره يكماهه يادشده تعدادي از سهام چند شركت بورسي را با بهاي تمامشده 18 ميليارد و 91 ميليون ريال خريداري كرد. »وصنا« در ابتداي اسفندماه سال گذشته تعدادي از سهام چند شركت بورسي را با بهاي تمامشده يكهزار و 816 ميلي//ارد و 11 ميليون ريال و ارزش بازار دو هزار و 877 ميليارد و 978 ميليون ريال در س//بد س//هام خود داشت. بهاي تمامشده سهام بورسي اين شركت طي همين دوره معادل 607 ميليون ريال افزاي//ش ياف//ت و به مبلغ يكهزار و 815 ميليارد و 404 ميليون ريال رسيد. همچنين ارزش بازار آن نيز با كاهش 324 ميليارد و 196 ميليون ريال در پايان دوره معادل دو هزار و 553 ميليارد و 782 ميليون ريال محاسبه شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.