سود يك ميليارد ريالي »وتوشه«

Jahan e-Sanat - - News -

سرمايهگذاري پارس توشه در دوره يكماهه منتهي به 30 اسفندماه 95 از بابت واگذاري تعدادي از س//هام بورس//ي معادل يك ميليارد و 553 ميليون ريال س//ود شناسايي كرد. شركت سرمايهگذاري پارس توش//ه صورت وضعيت پرتفوي س//رمايهگذاريها در دوره يكماهه منتهي به 30 اس//فندماه 95 را با س//رمايه يكهزار ميليارد ريال به صورت حسابرسينش//ده منتشر كرد. شركت س//رمايهگذاري پارس توش//ه در دوره يكماهه منتهي به اس//فندماه تعدادي از سهام چند ش//ركت بورسي را با بهاي تمامش//ده 990 ميليون ريال به مبلغ دو ميليارد و 543 ميليون ريال واگذار و از اين بابت معادل يك ميليارد و 553 ميليون ريال سود كسب كرد. همچنين اين شركت طي دوره يكماهه يادش//ده تعدادي از س//هام چند ش//ركت بورسي را با بهاي تمامش//ده يك ميليارد و 524 ميليون ريال خريداري كرد. »وتوشه« در ابتداي دوره يكماهه يادشده تعدادي از سهام چند شركت بورسي را با بهاي تمامشده 724 ميليارد و 449 ميليون ريال و ارزش بازار سه هزار و 521 ميليارد و 669 ميليون ريال در س//بد سهام خود داشت. بهاي تمامشده سهام بورسي اين شركت طي همين دوره معادل 534 ميلي//ون ريال افزايش يافت و ب//ه مبلغ 724 ميليارد و 983 ميليون ريال رس//يد. همچنين ارزش ب//ازار آن نيز با افزايش هفت ميليارد و 133 ميليون ريال در پايان دوره معادل س//ه هزار و 528 ميليارد و 802 ميليون ريال محاسبه شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.