تعادل در پرتفوي »وهور«

Jahan e-Sanat - - News -

مديريت انرژي اميد تابان هور در دوره يكماهه منتهي به 30 اسفند ماه59 خريداريافروشندهسهامهيچشركتبورسينبود.شركتمديريت انرژي اميد تابان هور صورت وضعيت پرتفوي سرمايهگذاريها در دوره يكماهه منتهي به 30 اسفندماه 95 را با سرمايه دو هزار و 300 ميليارد ريال به صورت حسابرسينشده منتشر كرد. شركت مديريت انرژي اميد تابان هور در ابتداي دوره يكماهه يادشده تعدادي از سهام چند شركت بورسي را با بهاي تمامشده 482 ميليون ريال و ارزش بازار 232 ميليون ريال در سبد سهام خود داشت. بهاي تمامشده سهام بورسي اين شركت در دوره يكماهه يادشده بدون تغيير ماند؛ در حالي كه ارزش بازار سهام بورسي آن طي همين دوره با كاهش23 ميليون ريال معادل002 ميليون ريال اعالم شد. »وهور« در اسفندماه سال گذشته سهام هيچ شركت بورسي را خريد و فروش نكرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.