عرضه و تنظيم بازار محصوالت لبني با بورس كاال

Jahan e-Sanat - - News - تاالر نقرهاي

ام//كان عرضه برخي از اقالم پاي//هاي مانند كره، پنير، شيرخش//ك و ش//ير خام در بورس وجود دارد كه در اين خص//وص نام//هاي ب//ه وزارت صنعت و ني//ز وزارت جهاد كش//اورزي ارسال شده اس//ت. به گزارش ايسكانيوز، رضا باك//ري درباره تغيير نرخ لبنيات در ايام ماه رمضان گفت: با توجه اينكه هر س//ال با افزايش تقاضاي لبنيات در ايام ماه رمضان روبهرو هستيم اما صحبتهاي انجامشده حاكي از عدم افزايش قيمت محصوالت لبني در اين ايام اس//ت و بهطور قطع نرخ آن ثابت اس//ت.وي با اش//اره به عرضه محصوالت لبني در بورس كاال، اظهار داشت: امكان عرضه برخي از اقالم پايهاي مانند كره، پنير، شيرخشك و شير خام

نخس//تين روز معامالتي فرابورس در هفته جديد با رشد قابل مالحظه حجم و ارزش معامالت به پايان رسيد بهطوري كه نسبت به چهارشنبه هفته قبل حجم دادوستد اوراق بهادار و ارزش آن به ترتيب افزايش 100 و 121 درصدي را تجربه كردند. روز گذشته در بازار معامالت فرابورس بالغ بر 852 ميليون ورقه بهادار در 47 هزار دفعه مورد مبادله قرار گرفت كه ارزش آن بيش از دو هزارو589 ميلياردريالبود.نگاهيبهمعامالتانجامشده در بازارهاي اول و دوم فرابورس حاكي از آن است كه در مجموع اين دو بازار 212 ميليون س//هم به ارزش افزون بر 701 ميليارد ريال دادوستد شده كه باالترين حجم و ارزش معامالت به ترتيب به نمادهاي »ذوب« و »اپرداز« تعلق گرفت. پايان بازار دو نماد مربوط به شركتهاي شير پاس//توريزه پگاه فارس به منظور برگزاري مجمع ساالنه در روز دوشنبه مورخ 11 ارديبهشتماه 96 و بيمه كوثر براي برگزاري مجمع عمومي عادي بهطور فوقالعاده در روز يادش//ده متوقف ش//دند، اين در حالي است كه نماد معامالتي شركت سرمايهگذاري فني و مهندسي مشانير در بورس وجود دارد اما ديگر محصوالت لبنيات با توجه به پخش آن به صورت روزانه و نيز به دليل فاسدپذيري آنها قادر به عرضه در بورس كاال نيس//تيم. باكري به اقدامات انجام ش//ده در راس//تاي ورود اين محص//والت به بورس كاال تاكي//د كرد و افزود: با توجه به ماندگاري باالي اقالم پايهاي محصوالت لبني همانند كره، شيرخش//ك و پنير طي يك س//ال گذشته نامهاي جهت پيشنهاد براي عرضه اين محصوالت به بورس كاال به وزارت صنعت و نيز وزارت جهاد كش//اورزي ارسال ش//ده تا اين محصوالت از طريق پس از برگزاري مجمع عمومي عادي بهطور فوقالعاده و تقس//يم سود نقدي هر سهم، با محدوديت دامنه نوسان قيمت تا سقف 50 درصد بازگشايي شد. نماد »ذوب« روز عرضه و تقاضا در بورس كاال كشف قيمت شوند. به گفته دبير انجمن صنايع لبني ايران، ش//يرخام جزو محصوالتي اس//ت كه عرضه آن در بورس به صورت روزانه امكانپذير نيس//ت اما اين محصول را ميتوان هر س//ه ماه يكبار در ب//ورس كاال عرضه كرد و ش//ركتها لبن//ي قادر به خريد آن از طري//ق بورس خواهند بود. وي نقش بورس كاال در تنظي//م بازار محصوالت لبني را اينگونه بيان كرد: بورس كاال در حماي//ت از مصرفكنندگان، تنظي//م بازار، ايجاد امكانات الزم براي توليدكنندگان و نيز تس//هيل صادرات گذشته ضمن آنكه باالترين حجم معامالت را در اختيار گرفت، به عنوان پربينندهترين نماد معامالتي و سومين نمادي كه باالترين تاثير منفي را بر افت آيفكس داشت، براي ش//ركتهاي توليدي بس//يار تاثيرگذار است.باكري درباره قيمت كنوني محصوالت لبني در بازار گفت: قيمت واحدي براي محصوال لبني در بازار وجود ندارد و ميتوان گفت ش//ركتهاي توليدي قيمته//اي مختلفي را براي محصوالت خود ارائه ميدهند اما براساس قيمتهاي ارائه ش//ده شير استريل يك ليتري از دو هزار و 800 تومان تا س//ه هزار تومان، شير پاس//توريزه از دو هزار و 500 تا دو هزار و 700 تومان قيمت خورده اس//ت. الزم به ذكر است كه قيمت ماست بنا به بستهبندي و نوع شيري كه استفاده ميشود، متفاوت است. ش//ناخته شد. روز گذشته آيفكس با افت يك واحدي به س//طح 921 واحدي رس//يد و نماد »مارون« با دو واحد بيشترين تاثير منفي را بر اين نماگر به جا گذاشت. دو نماد از گروه پااليشيها شامل »شاوان« و »شراز« نيز بيشترين تاثير مثبت را بر نماگر بازار رقم زدند. در تابلوي »پايه ب« بازارپايهنيزروزجاريسهامدارانجابهجايي526ميليون سهم به ارزش افزون بر 775 ميليارد ريال را شاهد بودند. نماد كارخانجات مخابرات ايران در حالي باالترين حجم معام//الت را در اين بازار ب//ه خود اختصاص داد كه نماد شركت كيسون بيشترين ارزش دادوستدها را از آن خود كرد. بازار اوراق با درآمد ثابت نيز ميزبان معامله بيش از يك ميليون ورقه بهادار به ارزش يكهزار و 330 ميليارد ريال بود. اسناد خزانه اسالمي مرحله نهم با دادوستد 105 هزار ورقه به ارزش 97 ميليارد ريال در صدر اين بازار به لحاظ ثبت بيشترين حجم و ارزش معامالت قرار گرفت. در نهايت تابلوي اوراق تسهيالت مسكن نيز معامله اين اوراق را در بازه قيمتي 575 تا 717 هزار ريال تجربه كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.